Management development


Hoe ontwikkelen we onze leidinggevenden op een effectieve manier? Hoe ondersteunen we ons management in het realiseren van de gestelde (verander)doelen? Hoe realiseren we effectieve aansturing binnen onze organisatie? En hoe stimuleren we persoonlijk leiderschap en zetten we sterktes meer in? Berenschot is gespecialiseerd in het ontwikkelen van een passend management development-programma met een goede aansluiting op uw dagelijkse praktijk.

De ontwikkeling van de manager is geen geïsoleerde activiteit, maar dient ingebed worden in de organisatie en de eigen werkplek. Daarom moet in een management development-programma de professionele en persoonlijke ontwikkeling van uw leidinggevenden gekoppeld worden aan de strategische doelstellingen van de organisatie. Zo ontwikkelt niet alleen het individu zich maar ook de organisatie als geheel. Deze visie komt terug in de MD-trajecten die Berenschot aanbiedt. Wij werken hiertoe met drie leerstromen. Deze drie leerstromen versterken elkaar, waardoor het leerrendement ingrijpend wordt verhoogd.

Drie leerstromen

  1. De conceptuele leerstroom (‘Hoofd')
    Hierin staan het overdragen van kennis en vaardigheden centraal. Deze zijn direct gerelateerd aan de belangrijkste onderwerpen in uw organisatie. In de vorm van modules worden nieuwe inzichten toegepast op eigen actuele vraagstukken.
  2. De experimentele leerstroom (‘Handen')
    Deze stroom is vooral gericht op de dagelijkse praktijk. Het uitvoeren van concrete opdrachten binnen het MD programma, met direct effect voor uw organisatie, via action-learning. Door in gemixte teams te werken worden deelnemers gestimuleerd om breder te kijken naar een vraagstuk dan alleen vanuit hun eigen onderdeel. Daarbij draagt deze werkwijze bij aan het stimuleren van samenwerkingsverbanden.
  3. De reflectieveleerstroom (‘Hart')
    Dit betreft reflectie op het (effect van) eigen gedrag en handelen. Ons inziens de kern van persoonlijk leren. In intervisiegroepen en/of tijdens coachingsgesprekken wordt stilgestaan bij persoonlijke leervragen. Bespreken van ervaringen in de dagelijkse praktijk en hoe hier van elkaar te leren, staan centraal bij deze leerstroom.

Resultaat: gericht leiderschap op actuele uitdagingen, nieuw elan gericht op optimale samenwerking
Wij dragen zorg voor inspirerende interventies in een optimale mix van action learning tot intervisie en van stakeholdermanagement tot leerconferenties.

leiderschapsopgave