Participatie


Het betrekken van burgers, bedrijven en het maatschappelijk middenveld bij beleid of uitvoering biedt allerlei interessante kansen voor overheden. Zo kan bijvoorbeeld het draagvlak voor een bepaald beleidsinitiatief worden vergroot, kan de kwaliteit van dienstverlening worden verbeterd, de legitimiteit van beleid toenemen en doorlooptijden worden verkort. Tegelijkertijd kent iedereen ook de verhalen van mislukte initiatieven, waarbij burgers zich niet serieus genomen voelen doordat er niets met hun inbreng wordt gedaan, Dat is niet alleen jammer, maar ook te voorkomen.

Het succes van participatie valt of staat met een goede voorbereiding, waarbij goed is nagedacht over:

  • het toepassingsgebied van participatie
  • de motivatie om dit te doen
  • het moment waarop het wordt ingezet
  • de doelgroep die hierbij wordt betrokken
  • de wijze waarop dat wordt gedaan en
  • uiteindelijk ook hetgeen er met de verkregen informatie wordt gedaan.

Het grootste verschil kan worden gemaakt tijdens de strategische afweging of en zo ja hoe en waarom uw gemeente aan participatie wil doen. Berenschot heeft de Participatie Ambitie Check (pdf, 1,7 MB) ontwikkeld, waardoor u alle relevante aspecten en keuzes systematisch en in onderlinge samenhang kunt zien. De Participatie Ambitie Check is bedoeld voor beleidsmakers die overwegen om participatie in te zetten op een bepaald beleidsterrein of maatschappelijk probleem. Het helpt u te onderzoeken of participatie voor u zinvol is en op welke manier u dit kunt vormgeven. Vervolgens kan Berenschot u helpen het participatieproces vorm te geven met zowel online (e-participatie) als offline methoden.

E-Participatie

Steeds meer overheden maken gebruik van concepten als wisdom of the crowds, cocreationen e-participation. Deze concepten beschrijven een online betrokkenheid van burgers. Bedrijven als DELL, SAAB en Nike hadden hier al succes mee. Ook Nederlandse overheden hebben nu positieve ervaringen met e-participatie. Inwoners van Woerden en Breda konden via internet ideeën aandragen voor verbetering van de stad, of juist voor bezuinigingen. Burgers in de Amersfoortse wijk Kruiskamp sms-en de gemeente als de openbare orde wordt verstoord. Zo helpt de burger om uw beleid meer doeltreffend te maken en meer doelmatig uit te voeren. Het potentieel van e-participatie is groot, maar het afbreukrisico ook. Omdat online ook tijd- en plaatsonafhankelijk is, kunt u meer burgers betrekken. Maar waar het organiseren van betrokkenheid en deelname offline al moeilijk is, is dat online niet veel beter. Hoe kunt u succesvol zijn in e-participatie? Berenschot onderkent twee succesfactoren voor e-participatie.

Eerste succesfactor

Ten eerste moet u een antwoord formuleren op de vraag: Welke vorm van participatie past eigenlijk bij dit onderwerp? Off- en online kunt u burgers in verschillende mate betrekken. De participatieladder maakt dit duidelijk. Niet ieder onderwerp leent zich er voor om de beslissing aan burgers te laten. Maar welke mate van participatie u ook kiest, iedere trede vereist andere (online) activiteiten en tools. Met de Berenschot Participatie Check weet u snel of uw onderwerp zich leent voor e-participatie, en welke activiteiten u dan moet ondernemen.

Tweede succesfactor

Ten tweede moet u zich afvragen: Hoe organiseer ik burgerbetrokkenheid in technische zin? Het is eenvoudig een YouTube, LinkedIn, poll, Hyves, Facebook, website of Twitter op te zetten. Maar welk platform kiest u? En hoe maakt u daar een succesvolle, levendige community van? Daarvoor ontwikkelde Berenschot het concrete ZOOV-stappenplan (zaaien, oogsten, opschalen, verzelfstandigen).