Procesmanagement

Gepubliceerd op 12 september 2011

Procesmanagement analyseert, ontwerpt, begeleidt en evalueert complexe bestuurlijke processen waarin uiteenlopende en vaak strijdige belangen spelen. Procesmanagement helpt opdrachtgevers bij het verwerven van draagvlak, het overwinnen van weerstanden en het voorkomen van impasses.

U weet ongetwijfeld uit ervaring dat zich in complexe trajecten omstandigheden kunnen voordoen, die vragen om een aanpak die uitstijgt boven de klassieke vormen van interim- of projectmanagement. Bijvoorbeeld:

  • in geval van crisis of stagnatie in een groot project
  • bij een omvangrijke reorganisatie
  • de totstandkoming van een publiek-private samenwerking
  • de vorming van een fusie of een strategische alliantie
  • het ontwerpen en inrichten van interbestuurlijke ketens
  • in het kader van een transitieproces dat zich voordoet als veranderingen worden aangebracht in de marktordening.

Allerlei uiteenlopende factoren laten dan plotseling hun invloed gelden:

- spanningen tussen betrokkenen
- belangentegenstellingen
- lacunes in kennis
- politieke onzekerheden

- interorganisatorische afhankelijkheden
- rapportenoorlogen
- strategisch gedrag
- gestaag oplopende kosten

Dan dringt de vraag zich op hoe u greep houdt op gebeurtenissen of orde op zaken stelt. U realiseert zich op zo'n moment dat u geen risico's kunt nemen en op zoek bent naar iemand van wie u resultaat kunt verwachten.

Berenschot heeft ruime ervaring met het analyseren, ontwerpen, begeleiden en evalueren van complexe bestuurlijke processen. Wij bieden u handreikingen om draagvlak te verwerven, weerstanden te overwinnen, tijdig de belanghebbende partijen bij het proces te betrekken, de procesgang beheersbaar te houden en impasses te voorkomen.