Raads- en statenonderzoek


De laatste jaren is een sterke groei in het aantal raads- en statenonderzoeken te constateren. Mede door de dualisering vertrouwen raden en staten er niet per definitie op dat het college of gedeputeerde staten hen in politiek beladen situaties voorziet van objectieve informatie. De keuze voor een eigen onderzoek is het gevolg.

Berenschot heeft een groot aantal onderzoekscommissies ondersteund bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Soms betreft dat het gehele onderzoeksproces vanaf de ontwikkeling van het normenkader tot aan de rapportage. Dan weer nemen wij de informatieverzameling voor rekening en/of ondersteunen we bij de analyse en rapportage. We leveren maatwerk.

Kern in onze aanpak is dat we uiterst zorgvuldig te werk gaan - de feiten moeten kloppen! - en op alle onderdelen hechten aan een nauwe betrokkenheid van de commissie. Deze is immers eindverantwoordelijk voor het onderzoek en het boegbeeld naar de buitenwereld. De commissie moet zich het onderzoek dan ook volledig eigen maken en de uitkomsten ondersteunen. Gedurende het gehele onderzoeksproces besteden we daar expliciet aandacht aan.