Strategierealisatie voor gemeenten

Gepubliceerd op 11 december 2014

Gemeenten staan voor grote uitdagingen. De formele transitie in het sociaal domein is bijna afgerond, maar de transformatie naar de nieuwe werkwijze en innovatie nog maar net begonnen. Daarnaast moeten gemeenten zich voorbereiden op de komst van de nieuwe Omgevingswet.

De uitdagingen waar gemeenten voor staan, vergen ander gedrag en andere competenties van de ambtelijke organisatie, en hebben impact op de organisatie-inrichting. Geen wonder dat gemeenten moeite hebben hun doelstellingen te vertalen naar de uitvoering. Dit vergt meer realisatiekracht.

Die extra realisatiekracht is precies wat Berenschot biedt met het Strategie Realisatie Model. Dit model geeft meer inhoud aan de stappen richten, inrichten en verrichten. Dat gebeurt door aandacht te besteden aan besturing, structuur en procesinrichting (harde aspecten) en tegelijkertijd management en medewerkers toe te rusten met de vereiste competenties en kennis voor de nieuwe manieren van werken (zachte aspecten). Wil een gemeente haar realisatiekracht vergroten, dan dient zij strategie & doelen, besturing & organisatie en leiderschap & gedrag continu te verbinden. En bovendien deze aspecten in de verschillende fasen steeds verder te concretiseren.

SRM model voor gemeenten

Figuur 1: Strategie Realisatie Model

Binnen gemeentelijke organisaties is vaak sprake van een scheiding tussen beleid en uitvoering, en verkokering in afdelingen. Om tot echte oplossingen te komen, is echter een integrale aanpak noodzakelijk, in co-creatie met stakeholders. Hetzelfde geldt voor de uitvoering. Ook hier is samenwerking met partners in de stad of in de regio een must, waarbij de gemeente steeds meer de rol van opdrachtgever vervult. Dit vraagt om een drastische herinrichting van de organisatie.

In de praktijk focussen gemeenten vaak eenzijdig op de organisatie-inrichting of eenzijdig op gedragsinterventies. Juist het verbinden van deze werelden leidt tot meer realisatiekracht. Berenschot helpt u deze verbinding tot stand te brengen, met onze multidisciplinaire aanpak en onze ruime ervaring met strategierealisatie binnen gemeenten. Wij hebben zowel de beleidsinhoudelijke kennis als de organisatie- en veranderkundige ervaring in huis om u te helpen uw doelstellingen te realiseren.