Soorten kosten en uitgaven

Gepubliceerd op 5 februari 2016

Deze pagina geeft u een overzicht van de soorten kosten en uitgaven.

Welke kosten en welke uitgaven 
Het betreft dus altijd kosten en uitgaven die direct toerekenbaar zijn aan WBSO-projecten. Hieronder vindt u een (niet uitputtend) overzicht van de in aanmerking komende lasten; de kosten en de uitgaven die in aanmerking komen voor WBSO, met eventueel per kostenpost de spelregels.
WBSO-kostenposten
Deze betreffen niet-loonkosten die samenhangen met WBSO-projecten die volledig gebruikt worden voor deze projecten. Het aangeschafte/gehuurde middel mag dus niet deels voor andere activiteiten worden gebruikt. Het betreft veelal eenmalige kosten (geen afschrijfbare kosten).

Voorbeelden:

 • aanschaf van verbruiksgoederen, materialen en grondstoffen voor het doen van proeven of het maken van proefbatches;
 • aanschaf van materialen en onderdelen voor het zelf vervaardigen van prototypes in het kader van een eigen ontwikkelingsproject. Deze prototypes mogen echter niet worden verkocht;
 • kosten voor het laten vervaardigen van prototypes zonder productieve of commerciële eindbestemming door derden in het kader van een eigen ontwikkelingsproject;
 • aanschaf van licenties voor specifieke softwarepakketten of ICT-tools die noodzakelijk zijn in het kader van een eigen S&O-project;
 • kosten voor het doen van metingen aan of het testen van prototypes in het kader van een eigen S&O-project;
 • kosten van huur van apparatuur van derden welke noodzakelijk zijn in het kader van een eigen S&O-project;
 • huur van apparatuur of R&D-faciliteiten (incl. ruimtes). Voor huur van R&D-ruimtes binnen een gebouw dat ook voor andere doeleinden wordt gebruikt, moet een apart huurcontract afgesloten zijn na 1 januari 2012.
  Onderstaande kosten komen NIET in aanmerking:
 • Kosten van de leaseauto voor de R&D-directeur of –medewerkers;
 • Overheadkosten voor zover niet direct en uitsluitend dienstbaar aan R&D;
 • Licenties voor softwarepakketten die voor algemeen bedrijfsgebruik zijn bedoeld;
 • Abonnementen op kranten en tijdschriften;
 • Kosten voor opleidingen of kosten voor beurs- en congresbezoeken;
 • Loonkosten van ingehuurde arbeid;
 • Kosten voor uitbestede research.


WBSO-uitgaven

Het kenmerk van een uitgave is dat het gaat om de verwerving van een bedrijfsmiddel (investering, wordt veelal afgeschreven over langere tijd). De kosten hiervan worden in enen opgevoerd in de periode van aanschaf, onder voorwaarde dat de uitgave ook is betaald voordat de WBSO-correctiemelding wordt gedaan. Uitzondering zijn uitgaven groter dan € 1 miljoen (zie onderaan). Verder moet het gaan om nieuw vervaardigde bedrijfsmiddelen. Indien het bedrijfsmiddel niet volledig voor R&D wordt gebruikt, mag het gebruik naar rato voor R&D worden opgevoerd voor de WBSO.
Voorbeelden van uitgaven:

 • (delen van) gebouwen direct en uitsluitend dienstbaar aan S&O-werkzaamheden;
 • apparatuur of instrumenten specifiek bedoeld voor S&O-werkzaamheden;
 • apparatuur of instrumenten specifiek bedoeld voor het kunnen vervaardigen van modellen, proefbatches of prototypes zonder productieve/commerciële eindbestemming;
 • ICT-middelen specifiek bedoeld voor S&O-werkzaamheden.

NIET in aanmerking komende uitgaven zijn expliciet:

 • uitgaven die voortvloeien uit de uitkomsten van een technisch onderzoeksproject;
 • uitgaven aan apparatuur of instrumenten die door derden (al dan niet binnen een S&O-project) zijn ontwikkeld en die als bedrijfsmiddel in plaats van R&D-middel worden ingezet;
 • uitgaven aan apparatuur, instrumenten of faciliteiten ten behoeve van door derden te verrichten S&O-werkzaamheden;
 • uitgaven aan meer algemeen inzetbare ICT-middelen (, dus de algemene PC’s van de medewerkers, IT-infrastructuur, etc.);
 • niet-nieuwe apparatuur;
 • afschrijvingstermijnen van apparatuur.