Verzelfstandigingen

Gepubliceerd op 20 juli 2012

Er zijn verschillende motieven om te besluiten tot verzelfstandiging van een organisatieonderdeel. De kracht van Berenschot ligt erin om in het proces naar verzelfstandiging samen met u de juiste balans in het proces te vinden, mogelijke valkuilen te voorkomen, randvoorwaarden te formuleren en oplossingen aan te dragen.

Soms is een verzelfstandiging het gevolg van een kerntakendiscussie, waarin opnieuw wordt gedefinieerd wat de rol van een overheidsorgaan is. Een andere keer wordt beoogd dat de verzelfstandigde organisatie bedrijfsmatiger gaat opereren met marktconforme tarieven, andere rechtspositionele regelingen en een eigen financiële verantwoordelijkheid. Ook vraagt de aard van de taak om een meer onafhankelijke positie

Rechtsvorm als afgeleide van de taak

Verzelfstandiging is vanuit onze bestuurlijk-juridische invalshoek een proces - en een delicaat afwegingsvraagstuk - waarbij de aard van de taak van de nieuwe organisatie, motieven voor de verzelfstandiging, waarden en de rechtsvorm over en weer van invloed op elkaar zijn. Welke vorm het best passend is hangt niet alleen af van de aard van de taak, maar ook van de argumenten en opvattingen van partijen om iets op een bepaalde manier te willen organiseren of juist niet te willen organiseren.

Argumenten hebben vaak te maken met de politieke gevoeligheid van de taakuitvoering, of anders geformuleerd het afbreukrisico dat daaraan voor bestuurders verbonden is. Daarnaast gaat het om de wens grip te houden op de uitvoering, zowel op de kwaliteit als op de kosten. Centraal moet volgens ons staan wát u met de taak wilt bereiken en waar de uitvoering van deze taak aan moet voldoen. De rechtsvorm is daar een afgeleide van. Wij gebruiken daarbij het volgende denkmodel.

Consequenties bepalen

De keuze voor een bepaalde rechtsvorm, heeft wel allerlei consequenties, op het gebied van bestuurlijke en ambtelijke sturing, financiën en bedrijfsvoering, juridisch en fiscaliteit, de mogelijkheden met externe partijen samen te werken en de inrichting van de organisatie en het personeel. Als deze consequenties aanvaardbaar zijn en voldoen aan de vooraf gestelde motieven en waarden en de geformuleerde uitgangspunten en randvoorwaarden, kan de keuze voor de rechtsvorm verder worden uitgewerkt. Als dat niet het geval is zal de gekozen vorm heroverwogen moeten worden of onderdelen zo gemodelleerd moeten worden dat deze wel voldoen.