Provincie Noord-Brabant: subsidie voor haalbaarheidsstudies


Het doel van deze nieuwe regeling is mkb-ondernemers te stimuleren hun innovatieprojecten in een vroeg stadium extern te laten toetsen. Innovatieprojecten kunnen zo vroegtijdig worden bijgestuurd wat de slagingskans vergroot en de inzet van kapitaal optimaliseert.

De regeling is afgebakend tot de zes Brabantse topsectoren: (Agro)food, High Tech Systems & Materials met inbegrip van automotive en solar, Biobased Economy, Life Sciences & Medische Technologie, Maintenance en Logistiek.

Doelgroep:

Subsidie kan worden aangevraagd door kleine of middelgrote ondernemingen (mkb-ondernemingen) met rechtspersoonlijkheid. Subsidie kan worden verstrekt aan projecten gericht op de uitvoering van een haalbaarheidsstudie ter voorbereiding op een innovatieproject (een project gericht op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling).

Voorwaarden:

Bij de aanvraag dient aan de volgende voorwaarden voldaan te worden:

  • de aanvrager is gevestigd in Noord-Brabant dan wel de activiteiten van de aanvrager komen aantoonbaar ten goede aan de inwoners van de provincie Noord-Brabant;
  • het project wordt uitgevoerd door een daartoe deskundige derde;
  • het project steunt op een marktgedreven verzoek tot het geschikt maken van kennis voor benutting in een nieuw product of nieuwe dienst;
  • het project beoogt innovatieve toepassing van vernieuwende technologie;
  • het project wordt uitgevoerd ter voorbereiding op een innovatieproject;
  • het innovatieproject draagt bij aan het vernieuwen en versterken van het innovatie- en concurrentievermogen en verduurzaming van één of meer van de Brabantse topsectoren of crossovers tussen één of meer van de Brabantse topsectoren en andere sectoren.Budget en bijdrage:Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 1,5 miljoen.

Budget en bijdrage:

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000. Indien sprake is van een concreet zicht op vervolgfinanciering, kan de bijdrage met € 10.000 worden verhoogd tot een maximum van € 20.000.

Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 1,5 miljoen.

Deadline:

Aanvragen kunnen van 16 februari 2015 tot en met 28 februari 2017 worden ingediend bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

Indien u meer informatie wenst over deze regeling, of uw projectidee met ons wilt toetsen, neem dan contact met ons op via ons secretariaat: 030 291 6874