WBSO en RDA samengevoegd in één regeling – de belangrijkste wijzigingen*)


Eerder informeerden wij u al over de voornemens van het kabinet de WBSO- en RDA-regeling samen te voegen. Per 2016 zal dit inderdaad het geval zijn. In deze nieuwsflits informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen.

De samengevoegde regeling zal voortbestaan onder de naam WBSO. U doet één aanvraag en ontvangt dan ook één beschikking. Voordeel over zowel de loonkosten (voormalig WBSO) als overige R&D-uitgaven (voormalig RDA) worden voortaan verrekend met de loonbelasting.

Een nieuwe WBSO-regeling voor alle S&O-kosten

De samengevoegde regeling zal voortbestaan onder de naam WBSO. Zoals u gewend bent, worden in één aanvraag zowel de kosten die gepaard gaan met de S&O-uren als de niet-loonkosten voor uw S&O-projecten opgevoerd, maar in de nieuwe WBSO-regeling worden S&O-loonkosten en de niet-loonkosten opgeteld en de subsidie wordt hierover berekend volgens de bekende WBSO-systematiek met verschillende percentages voor de twee tariefschijven (zie onder). U ontvangt dus ook één beschikking; de RDA-beschikking vervalt.

Verrekening van subsidie over alle S&O-kosten via de loonheffing

Het voordeel over zowel de loonkosten (voormalig WBSO) als overige S&O-uitgaven (voormalig RDA) worden voortaan verrekend met de loonbelasting.

Het gevolg hiervan is wel dat de niet-loonkosten door dezelfde entiteit gemaakt moeten worden als de loonkosten; waar voorheen de RDA-kosten door een dochteronderneming gemaakt konden worden, is dat nu niet meer van toepassing.

Voordeel van deze wetswijziging is dat ook bedrijven die geen winst maken of grote compensabele verliezen hebben, subsidie kunnen innen over de niet-loonkosten voor S&O-projecten. Nadeel is dat het voordeel over de niet-loonkosten nu bruto is (dus nog onderhevig aan vennootschapsbelasting), terwijl de RDA-subsidie een directe verrekening was met de vennootschapsbelasting en dus een netto voordeel.

S&O niet-loonkosten: uitbreiding van de forfaitaire regeling

Veel bedrijven vinden het lastig de niet-loonkosten te benoemen of goed bij te houden, of hebben nauwelijks niet-loonkosten in hun S&O-projecten. De mogelijkheid S&O-uitgaven op te voeren op basis van forfait blijft daarom bestaan en wordt zelfs uitgebreid. Indien u kiest voor een forfaitair bedrag voor uw niet-loonkosten, krijgt u een verhoging van uw S&O-uurloon met € 10 voor alle uren beneden de 1800 uren en € 4 voor alle uren hierboven. Deze berekening geldt voor uw totale urenbesteding in een kalenderjaar. Uw keuze gebruik te maken van de forfaitaire regeling dan wel niet-forfaitaire regeling, staat wel voor een heel kalenderjaar vast; u kunt gedurende het jaar niet switchen.

Beperking in typen WBSO-projecten

Enkele definities binnen de WBSO-regeling worden per 1 januari 2016 aangescherpt. Projecten in de categorieën ‘analyse technische haalbaarheid’ en ‘technisch onderzoek’ vallen in 2016 niet meer binnen de WBSO. ‘Technisch-wetenschappelijk onderzoek’ en ‘Technische ontwikkelingsprojecten’ (ontwikkeling van technisch nieuwe producten, processen of programmatuur) nog wel. De ontwikkeling van programmatuur zal hierbij bovendien strenger worden beoordeeld: eigen ontwikkeling van programmeercode is vereist en ook wordt er gelet op de achtergrond en ervaring van de S&O-medewerkers bij programmatuur- ontwikkeling.

Wijzigingen in subsidiepercentages en de subsidieschijven

De cijfers zijn licht gewijzigd. Voor de een zal dit voordelig zijn, voor een ander nadelig.

  • de bovengrens van de 1e schijf van de S&O-som: € 350.000 (was € 250.000 S&O-loon)
  • het percentage van de 1e schijf: 32% (was 35%)
  • het percentage van de 1e schijf voor starters: 40% (was 50%)
  • het percentage van de 2e schijf: 16% (was 14%)

Het netto voordeel van de RDA bedroeg 15%; deze wordt dus nu een bruto voordeel van 32 of 16%, afhankelijk van de omvang van uw S&O-kosten.

Binnenkort nemen wij contact met u op om de WBSO-aanvraag voor het komende jaar op te stellen. Uiteraard kunt u dan uw vragen aan ons stellen en wij bespreken graag met u wat de gevolgen zijn voor uw organisatie.

Mocht u n.a.v. dit bericht nu al vragen hebben, neem dan contact op met uw adviseur binnen Berenschot via ons secretariaat: 030 – 291 6874.

*) Alle wijzigingen zijn onder voorbehoud van goedkeuring van het Belastingplan 2016 door het Parlement.