Learning center


Over welke kwaliteiten beschikken uw medewerkers? Op welke punten kunnen zij zich nog ontwikkelen? Hoe zorgt u ervoor dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling? Hoe brengt u een gewenste gedragsverandering tot stand? Het learning center helpt u deze vragen te beantwoorden.

Het learning center combineert elementen van assessment en training. De deelnemers krijgen inzicht in hoe hun kwaliteiten en ontwikkelpunten zich verhouden tot de gevraagde competenties. Daarnaast werken ze actief aan het verbeteren en ontwikkelen van die competenties. Deelnemers oefenen direct met nieuw gedrag. In een learning center worden competenties dus gemeten én ontwikkeld.

Deelnemers aan een learning center houden een logboek bij dat dient als basis voor een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Ze leren zichzelf en elkaar te beoordelen en feedback te geven. Zo krijgen zij meer zicht op hoe de omgeving naar hen kijkt. En leren zij tevens het gedrag van anderen te beoordelen.

Voordelen learning center

Effectief

Het learning center, dat doorgaans twee aaneengesloten dagen duurt, is een uiterst effectieve leervorm. De deelnemers worden geconfronteerd met cases, simulaties, tests, interviews en oefeningen. Telkens wordt hen een spiegel voorgehouden, met als doel vast te stellen waar hun sterke en minder sterke punten liggen. Door elk assessmentonderdeel af te wisselen met trainingsmomenten kan direct actief gewerkt worden aan het verbeteren en het ontwikkelen van vaardigheden.

Zelfstandig leren

Er wordt gebruikgemaakt van een mix van eigen observaties van de deelnemers, observaties van Berenschotadviseurs en observaties van groepsgenoten. De deelnemers integreren zelf hun bevindingen en formuleren zelf hun resultaten en verdere ontwikkelingsdoelstellingen. Er wordt een groot beroep gedaan op de zelfwerkzaamheid van de deelnemers. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en worden daarop voortdurend aangesproken.

Informatie voor deelnemers

Het learning center bevindt zich op de grens van assessment en training en bevat elementen uit beide. De doelstelling is meerledig:

  • Tijdens het learning center worden uw competenties (opnieuw) gemeten en wordt uw ontwikkelpotentieel in kaart gebracht. Dit alles door middel van een mix van assessment-oefeningen (cases, simulaties) en trainingsonderdelen (bijvoorbeeld gespreks-, beïnvloedings-, en onderhandelingsvaardigheid).
  • U krijgt meerdere malen de kans om te oefenen met nieuw gedrag. Tijdens het learning center wordt ‘ingetraind', dit betekent dat u net zo lang oefent met nieuw gedrag, tot u zich dit echt eigen hebt gemaakt.
  • Tijdens het learning center bent u zelf verantwoordelijk voor uw eigen ontwikkeling. De Berenschotadviseurs zijn faciliterend, u zelf stelt uw eigen POP.
  • Het learning center kent een vertrouwelijk en veilig klimaat waarin deelnemers elkaar feedback durven geven, zodat er een basis wordt gelegd voor toekomstige samenwerking of bijvoorbeeld intervisie.

Meer weten over het learning center?

Meer weten? Neem dan contact op met Berenschot Assessment & Ontwikkeling via 030 291 68 42 of aeno@berenschot.nl.


Klantcases