Tags

Evaluatie van wet- en regelgeving


  • Evaluatie van de Flora en Faunawet: In opdracht van de provincie Noord-Brabant onderzocht Berenschot de effectiviteit en doelmatigheid van de Brabantse uitvoering van de Flora- en Faunawet
  • Tussenevaluatie Wet Basisregistratie Personen. Onderzoek in opdracht van het Ministerie van BZK naar de eerste ervaringen van de werking van de wet in de praktijk voor negen specifieke belangrijke wetsaanpassingen. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/07/06/kamerbrief-over-tussenevaluatie-wet-brp
  • Evaluatie Wet VTH: De Wet VTH heeft tot doel de uitvoering van de vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende taken op het gebied van het omgevingsrecht structureel te verbeteren. Berenschot werkt aan een evaluatie van de wet.