Benchmark Leerplicht


Wilt u weten welke formatie past bij de taken die uw gemeente uit moet voeren op het gebied van leerplicht en RMC? Hiervoor heeft Berenschot de benchmark Leerplicht ontwikkeld: een benchmark die zich richt op de wettelijke uitvoeringstaken, beleidscapaciteit en ondersteuningsbehoefte op het gebied van leerplicht en RMC.

Steeds meer gemeenten kiezen voor een integrale jeugdaanpak, waarbij leerplicht en regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdige schoolverlaters (RMC) soms in het sociaal domein geplaatst worden. Leerplichtambtenaren en RMC-consulenten vervullen dan naast hun rol als toezichthouder ook een schakelrol in een gezamenlijke regionale aanpak gericht op preventie, vroegsignalering en passende ondersteuning. Dit heeft gevolgen voor de benodigde omvang, competenties en samenstelling van het leerplichtteam. Deelname aan de benchmark Leerplicht van Berenschot vertelt u welke formatie past bij de wettelijke uitvoeringstaken, beleidscapaciteit als ondersteuningsbehoefte in deze nieuwe situatie.

Waarom meedoen aan de benchmark Leerplicht?

  • Een reëel beeld van de benodigde formatie voor het uitvoeren van leerplichtwettaken en RMC-taken binnen uw gemeente;
  • Inzicht in de invloed van werkprocessen en inrichtingskeuzes op de werklast;
  • Duidelijke en betrouwbare cijfers over de uitvoering van de leerplichtwet- en RMC-taken;
  • Duiding van het verhaal achter de cijfers;
  • Vergelijking van uw formatie met vergelijkbare gemeenten;
  • Persoonlijke ondersteuning van onze adviseurs tijdens het traject;
  • Mogelijke koppeling met andere benchmarks van Berenschot zoals de Benchmark Gemeenten en de Benchmark Sociaal Domein;
  • Mogelijkheid tot verdiepend en aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld het evalueren van inrichtingskeuzes, het indelen van nieuwe werkprocessen of een inhoudelijke verdiepingsslag voor uw medewerkers.

Objectief, betrouwbaar en onderbouwd

Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot. Alle kennis en expertise die we de afgelopen tachtig jaar hebben opgedaan rond sectoren, branchespecifieke vraagstukken en uiteraard het benchmarken zelf, is gebundeld in het Berenschot Benchmark Instituut. Inmiddels hebben ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren deelgenomen aan benchmarks, waardoor het Berenschot Benchmark Instituut beschikt over een omvangrijke database. Sleutelwoorden in onze dienstverlening zijn: objectief, betrouwbaar en onderbouwd. Daarnaast is uw anonimiteit gewaarborgd en gebeurt het benchmarken in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving.

Meld u nu aan!

Wilt u deelnemen aan de benchmark Leerplicht? De kosten voor deelname zijn € 3.500,- per gemeente. Wilt u meedoen als uitvoeringsorganisatie? Dan zijn de kosten € 6.000,-.

Eerst meer weten over onze benchmark Leerplicht? Neem dan contact op met Bob Kersten of Vanja van Sprakelaar via 030-291 68 48 (secretariaat).