Aanleiding van de benchmark


Hoe bepaalt u wat een redelijke balans is tussen omvang en kosten voor het onderwijs­proces en die van de overhead? Hoe weet u op welke aspecten van de overhead u kunt bezuinigen of waarin u juist zou moeten investeren? En vervolgens: hoe doet u dat?

Benchmarking is een effectief middel om deze vragen te beantwoorden. Sinds 2003 voert Berenschot benchmarkonderzoek uit naar overhead in het onderwijs.

Balans in formatie en kosten van overhead

Onderwijsinstellingen willen financiële middelen zo optimaal mogelijk aan het primaire proces besteden. Daarom is het relevant om de omvang van de overhead scherp in de gaten te houden. Hoge kosten voor overhead zijn niet wenselijk, want dan zijn er minder financiële middelen beschikbaar voor het onderwijsproces. Uit onderzoek is bovendien gebleken dat een hoge overhead vaak leidt tot bureaucratisering en ondoelmatigheid. Te weinig overhead kent daarentegen ook bezwaren, het is dan zeer waarschijnlijk dat het primaire proces onvoldoende wordt ondersteund en aangestuurd wat leidt tot frustratie en inefficiënties in het onderwijsproces. Alle reden dus om een goede balans te vinden tussen overhead en onderwijsproces.

Overhead vaak onderwerp van discussie

Het vinden van overeenstemming over de juiste balans tussen overhead en primair proces is niet eenvoudig. Er zijn veel definities en het is niet gemakkelijk om een zogenaamde 'appels met appels'-vergelijking te maken. De definities en begrippen zoals die worden gebruikt in dit onderzoek zijn getoetst en herijkt door jaren ervaring op dit onderwerp. De toepassing van deze definities zorgt ervoor dat een zuivere vergelijking ontstaat en dat de discussie een andere inhoud krijgt. Na afloop van onze benchmark merken we regelmatig dat het zwaartepunt van de discussie verschuift van de omvang naar de toegevoegde waarde van overhead.

Waar wordt de benchmark voor gebruikt?

Deelnemers uit de vorige onderzoeken hebben de benchmark onder andere gebruikt bij het beoordelen van claims voor formatie-uitbreiding, takendiscussies, optimaliseren van de overhead en bezuinigingen. Indien u ervoor kiest om deel te nemen, dan zal u worden vergeleken met deelnemers binnen een referentiegroep van soortgelijke omvang en hetzelfde onderwijsaanbod.