Benchmark Overhead Voortgezet Onderwijs


Overhead is een veel besproken thema in het onderwijs: het primaire proces staat immers centraal en de omvang, kosten en toegevoegde waarde van de overhead dienen hiermee in verhouding te zijn. Maar wat is een passende verhouding? Hoe zorgt u ervoor dat onderwijspersoneel voldoende toe komt aan lestaken?

Berenschot helpt u de ideale samenstelling en omvang van uw overhead te bepalen.

Hiervoor zetten we al meer dan 25 jaar onze overheadbenchmark in. Door middel van validatiegesprekken met alle deelnemers borgen we de eenduidigheid en vergelijkbaarheid van gegevens. Daarnaast hebben we binnen het voortgezet onderwijs diverse specifieke referentiegroepen waaruit we er één selecteren die goed aansluit bij uw situatie.

Naast een vergelijking van de cijfers ontvangt u ook een toelichting en suggesties voor mogelijke optimalisaties. Eerdere deelnemers zeiden het volgende over de benchmark:

“De benchmark onderbouwde wat ik eigenlijk al wist, onze overhead is klein en op punten onvoldoende. Dankzij de presentatie van Berenschot aan de PMR onderschrijft de PMR deze conclusie inmiddels ook.”

“Op basis van de benchmark hebben we administratieve taken van de directeuren naar administratief medewerkers verlegd en de directieformatie met 20% weten terug te brengen.”

“De ICT-kosten kwamen opvallend hoog uit de benchmark, terwijl de kwaliteit van de ICT voor verbetering vatbaar bleek. We hebben inmiddels een verbetertraject op onze ICT-afdeling ingezet.”

Onze dienstverlening en uw investering

Wij helpen bij het verzamelen en toedelen van de gegevens. Zo vullen wij zo’n 80% van de vragenlijst in, op basis van gegevens uit uw eigen personeels- en salarisadministratie. Hierdoor kost het controleren en valideren van de benchmarkgegevens uw organisatie slechts 4 uur tijd, borgen wij de vergelijkbaarheid en blijven de deelnamekosten beperkt tot € 5.000 (exclusief 21% btw). Indien u een afwijkende dienstverlening en/of prijs wilt bespreken, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden. U kunt zich inschrijven met dit formulier.

Een onderscheidend element in onze benchmark is dat wij een constructieve discussie over omvang en toegevoegde waarde van personeel en kosten in uw organisatie faciliteren. We presenteren en bespreken de uitkomsten in een gremium van uw keuze. Denk bijvoorbeeld aan directie, MT, RvT, medezeggenschap, stafhoofden of een combinatie hiervan. Deze bespreking zorgt ervoor dat de discussie zich richt op het nut en de noodzaak van (gemaakte) keuzes en minder wordt opgehouden door methodische discussies.

Wat levert het u op?

Persoonlijke begeleiding en objectieve en eenduidige vergelijkingsinformatie, die bijdraagt aan een zinvolle (interne) discussie over samenstelling, omvang en toegevoegde waarde van kosten en personeel.