Aanpak van de benchmark


Welke doelstellingen stellen wij voor de benchmark, wat verstaan wij onder overhead en waaraan besteden wij aandacht in de Benchmark Overhead Voortgezet Onderwijs? Kortom, wat doen wij en wat kunt u verwachten?

Doelstellingen

 1. Inzicht in de omvang van de overhead van uw instelling: formatie en kosten, schooloverstijgend (bovenschools) en op schoolniveau.
 2. Inzicht in de factoren die ertoe leiden dat sommige instellingen kunnen volstaan met een relatief kleine overhead.
 3. Aanbevelingen voor het optimaal inrichten van uw overhead.
 4. Stimuleren tot het voeren van een discussie over overhead gebaseerd op objectieve vergelijkingsgegevens en eenduidige definities.

Overheaddefinitie

De definitie van overhead verschilt per organisatie en per sector. Onze definitie van overhead wordt algemeen beschouwd als leidend binnen de publieke sector. Hierna zetten wij kort uiteen wat wij verstaan onder overhead en hoe wij die in dit onderzoek in beeld brengen.

Wat de formatieve omvang van de overhead betreft, besteden wij aandacht aan het volgende:

 • Bestuur, directievoering.
 • Personeel & Organisatie.
 • Financiën & Control.
 • Informatisering & Automatisering.
 • Marketing, PR en Communicatie.
 • Facilitaire Zaken.
 • Juridische Zaken.
 • Onderwijsspecifieke overhead zoals roostermakers en mediatheek.

Wat de overheadkosten betreft, besteden wij aandacht aan het volgende:

 • Salarislasten van de overheadfuncties.
 • Kosten van uitbesteding en inhuur.
 • ICT-kosten.

Daarnaast komen in het onderzoek tevens de volgende zaken aan de orde:

 • Verhouding tussen centrale en decentrale overhead.
 • Omvang en samenstelling van de managementstructuur.
 • Omvang en kosten van de primaire formatie.

Anonimiteit gewaarborgd

Wij verwerken uw gegevens anoniem. Dit wil zeggen dat wij uw individuele gegevens vertrouwelijk behandelen en niet openbaar maken. Alleen uzelf krijgt inzicht in uw eigen gegevens. Andere deelnemers aan het onderzoek kunnen hier geen kennis van nemen, tenzij u daar zelf opdracht of toestemming voor geeft.

Inschrijving en deelname

U kunt zich gedurende het hele jaar inschrijven voor een benchmark van uw instelling. Dit kan door middel van het inschrijfformulier. Indien u eerst meer informatie wilt, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Resultaten van het onderzoek

Aan het einde van het benchmarkonderzoek beschikt u over de volgende informatie:

 • Een helder en leesbaar rapport, geschikt voor alle doelgroepen. Het beschrijft de uitkomsten op hoofdlijnen: opvallend aspecten, daaruit voortvloeiende aandachtspunten en mogelijke vervolgstappen. Tevens omvat het rapport een beschrijving van het onderzoek, de bruikbaarheid ervan en de juiste interpretatie van de gegevens.
 • Een gedetailleerde cijferbijlage, met name geschikt voor de staf. Deze omvat in detail de gemaakte vergelijkingen per functie en afdeling. Dit betreft verschillende doorsnedes, zoals procentuele verdelingen met betrekking tot de samenstelling, maar ook kengetallen in euro’s ten aanzien van de omvang van de functie of afdeling in relatie tot wat in Nederland of in uw sector gebruikelijk is. Tijdens het onderzoeksproces gebruiken we dit document om de uitkomsten van de benchmark te valideren.
 • Een presentatie voor een gremium naar keuze, zoals directie, MT, RvT, stafhoofden, medezeggenschap of een combinatie hiervan. Het bespreken van de benchmarkuitkomsten zorgt ervoor dat een zuivere discussie kan worden gevoerd over de overhead. Onderzoekers van Berenschot kunnen daarbij vragen beantwoorden over methodiek, begrippen en definities. Deze bespreking draagt tevens bij aan een juiste interpretatie van de uitkomsten. Onze inspanning is erop gericht de feiten dusdanig helder te presenteren dat de discussie kan gaan over de toegevoegde waarde van de overhead en niet over de omvang ervan.
 • Een toegedeelde lijst van functies. Deze lijst toont iedere medewerker in uw organisatie waar zijn of haar functie terugkomt in de benchmark. Bovendien kunt u aan de hand van deze lijst op punten een nadere analyse maken. Denk daarbij aan de managementfuncties, de overhead op de locaties, de overhead op het bestuursbureau, et cetera. De analysemogelijkheden zijn zeer groot dankzij het feit dat de benchmarkdefinities consequent en consistent zijn toegepast. Indien gewenst kunnen wij u assisteren bij deze nadere analyse.