Tags

Blockchain toepassen


Wilt u blockchain binnen uw bedrijf of gemeente toepassen? In de fase blockchain toepassen hebben wij als doel om de blockchaintoepassing binnen en buiten uw organisatie te implementeren en daadwerkelijk werkend krijgen. Een cruciale fase, waarin de brug geslagen wordt tussen theorie en praktijk. Hierna beschrijven we wat de implementatie inhoudt en leest u meer over onze aanpak.

Blockchain is onderdeel van de digitale transformatie binnen volwassen, datagedreven organisaties, zowel in de publieke sector als het bedrijfsleven. Ook in deze derde en laatste fase, die volgt op het ontdekken en ontwikkelen van blockchain, spelen technische, organisatiekundige en juridische aspecten een rol.

Blockchain toepassen in de praktijk

Technische stappen voor het toepassen van blockchain

 1. Blockchainplatform ontwikkelen en/of inrichten:
  1. Besloten blockchaintoepassing of migratie naar een openbaar blockchainplatform
  2. Samen laten werken met de rest van de ‘stack’ voor gegevensopslag
  3. Integratie in de bestaande ICT-infrastructuur van de stakeholders
 2. Blockchaintoepassing ontwikkelen:
  1. Front-end ontwerpen en testen (gebruiksvriendelijkheid)
  2. Kwaliteit en toekomstbestendigheid van broncode versterken
 3. Opschaalbaarheid naar andere diensten ontwikkelen:
  1. Herbruikbaarheid koppelingen (API’s)
  2. Herbruikbaarheid data (datastandaarden)
  3. Herbruikbaarheid logica (smart contracts)
 4. Opschaalbaarheid naar andere organisaties ontwikkelen:
  1. Inrichting technische governance
  2. Infrastructuur voor (piek)belasting inrichten

Organisatiekundige aspecten van een blockchainimplementatie

Voor het succesvol toepassen van blockchain dient allereerst de governance van de ketensamenwerking te worden ontworpen en ingericht. Dit doen wij door te bepalen hoe stakeholders met elkaar samenwerken, hoe besluitvorming wordt vormgegeven en welke rechten welke rol heeft op een bepaald moment in het proces. Daarnaast moet ook de organisatiestructuur worden toegesneden op blockchain, moeten bestaande processen en procedures worden aangepast en waar nodig moeten er nieuwe processen worden ingericht. HR staat hierbij voor de uitdaging de organisatie te laten aansluiten op de nieuwe rollen en functies. Te denken valt aan competentieontwikkeling die past bij de nieuwe taken en het werven van nieuwe medewerkers. Tot slot dient aandacht te worden besteed aan marketing en communicatie, en aan het meten van de impact van blockchain op de organisatie: (organisatorische) opbrengsten voor de stakeholders, investeringen en operationele kosten.

Juridische randvoorwaarden bij de implementatie van blockchain

Bij de implementatie van blockchain ligt een aantal vraagstukken op het snijvlak van technologie en toepassing. Het aanpakken en borgen vereist dus nauwe samenwerking. Daarom richt Berenschot scrum-sprints in om te achterhalen of de blockchaintoepassing voldoet aan wetgeving (AVG: privacy/verwijderbaarheid) en live kan gaan. Voor de publieke sector onderzoeken we tevens of de blockchainoplossing voldoet aan publiekrecht op het gebied van bijvoorbeeld besluitvorming. En voor financiële diensten bekijken we of de blockchaintoepassing in overeenstemming is met de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Tools om blockchaintoepassingen te operationaliseren

Voor de technische ontwikkeling gebruikt Berenschot bij voorkeur de scrummethode: deze is iteratief en kortcyclisch. Binnen afgebakende periodes (sprints) pakt het team een vooraf geselecteerde hoeveelheid werk op en levert een (deel)resultaat op. Dit wordt gevalideerd door gebruikers (realtime feedback). Scrumteams zijn zelforganiserend en interdisciplinair en bestaan uit programmeurs, ontwerpers en ervaringsdeskundigen. Ook voor de beoordeling van juridische aspecten zetten we de scrummethode in, zoals hiervoor beschreven.

De organisatorische implementatie pakken we aan in drie werkgroepen: Werkgroep Bestuur, strategie & beleid, Werkgroep Organisatie-inrichting en Werkgroep Financiën. Alle stakeholders worden betrokken in de feedback-loop om de ontwikkeling van de blockchaintoepassing te sturen en te anticiperen op de organisatorische effecten.

Aan de slag met blockchain

Wilt u meer weten over de impact van blockchain op uw organisatie en in hoeverre deze nieuwe technologie u in staat stelt de meerwaarde van uw organisatie te behouden of te vergroten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.