Tags

Blockchain ontdekken: wat is blockchain?


Het toepassen van blockchain begint met het ontdekken van de mogelijkheden. In deze eerste fase maken directies, managers en professionals kennis met de technische, organisatiekundige en juridische aspecten van blockchain. Een aantal klantcases laat zien hoe blockchain werkt in de praktijk.

Wat is blockchain: blockchain ontdekken in drie fasen

Vragen over de techniek: wat is blockchain? Hoe werkt het?

  • Hoe gebruiksvriendelijk is blockchain? Hoe werkt het?
  • Hoe zit het met de beveiliging van gegevens?
  • Hoe regel je de identiteit van een gebruiker en authenticatie daarvan?
  • Hoe koppel je een blockchaintoepassing aan de bestaande ICT-infrastructuur?
  • Wat is nodig voor technische opschaling van een blockchaintoepassing?

In onze whitepaper beantwoorden we deze vragen aan de hand van vier basisprincipes van blockchain en een aantal praktijkvoorbeelden.

Vragen over de organisatieimpact van blockchain

Het belangrijkste bij het ontdekken van blockchain is dat u het nut ervan inziet. En vervolgens begrijpt welke impact blockchain heeft op uw organisatie en de keten waarin u samenwerkt. De wereld om ons heen verandert en de dienstverlening wordt beïnvloed door de opkomst van blockchaintoepassingen. Als uw organisatie hier niet op reageert, kan dit de continuïteit in gevaar brengen. Blockchain kan u helpen uw ambities of strategische doelstellingen rond dienstverlening te verbeteren of de dienstverlening kosteneffectiever te maken. Ook draagt het bij aan digitalisering van uw organisatie.

Om de impact van blockchain te achterhalen, is het van belang te onderzoeken in welke mate deze technologie past bij de huidige strategie en beleid, governance, processen en procedures, HR-beleid en de businesscase. Vervolgens is de vraag hoe u een blockchaintoepassing organisatiekundig kunt opschalen en op basis van welke afwegingen u bepaalt of u door wilt gaan met het verder ontwikkelen ervan.

Vragen over de juridische kant van blockchain

Om blockchaintoepassingen na de pilotfase in de praktijk te realiseren, moet bij het ontdekken inzicht worden verkregen in de kansen en belemmeringen van wet- en regelgeving. Zo komt in veel blockchaintrajecten de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan bod, om te achterhalen hoe een besloten of openbare blockchaintoepassing aan de randvoorwaarden voor privacy kan voldoen? Daarnaast kunnen per organisatie of toepassing ook specifieke wetten van toepassing zijn. Denk aan Publiekrecht op het gebied van besluitvorming voor overheden of de Wet op het financieel toezicht (Wft) voor financiële diensten.

Tools om blockchain te ontdekken

Berenschot biedt bestuurders, directies, management en professionals diverse tools om nader kennis te maken met blockchain en de kansen te ontdekken. We geven uitleg door middel van workshops, voorbeelden, een blockchain demo of een blockchain game. Daarnaast verzorgen we uitgebreide trainingen en cursussen over blockchain en de mogelijke toepassing ervan binnen uw organisatie. Ook kunnen we u aan de hand van een brainstorm helpen om een praktische vertaalslag naar toepassing in uw eigen werkveld te maken of u ondersteunen bij het opstellen van een projectplan.

Dit resulteert in een uitgewerkte case voor het gebruik van blockchain (PowerPoint of video of klikbare demo) om de organisatie of ketenpartners (verder) te enthousiasmeren, een high-level businesscase voor blockchain met een eerste inzicht in opbrengsten en kosten en/of een projectplan om de pilot rond blockchain te ontwikkelen en verder te brengen.

Aan de slag met blockchain

Wilt u meer weten over wat blockchain is en hoe blockchain uw organisatie of gemeente op weg kan helpen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.