Competentiemanagement


Hoe kunt u uw organisatie laten floreren in de huidige dynamische samenleving? Weet u welke competenties uw medewerkers hiervoor in huis moeten hebben? En bent u vervolgens in staat de juiste medewerkers te selecteren en zodanig hun competenties te ontwikkelen dat zij helpen de organisatiedoelen te realiseren?

Competenties van medewerkers ontwikkelen

Bij competentiemanagement gaat het om het herkennen, benutten en ontwikkelen van de competenties van uw medewerkers. Dit in lijn met de strategie en doelstellingen van uw organisatie, uw afdeling of uw team. Competentiemanagement is daarmee een middel om uw organisatie en uw mensen in samenhang te ontwikkelen. Het stelt u in staat in uw organisatie gerichter te sturen op gedrag.

Competentie­management vormt als het ware het fundament voor een samenhangende inrichting en toepassing van HR-instrumenten. Competenties keren binnen een organisatie terug in instrumenten als:

Competentieprofielen

Berenschot ondersteunt organisaties bij het opstellen van competentieprofielen. Vaak organiseren we hiervoor workshops met een afvaardiging vanuit leidinggevenden, medewerkers en OR. Daarnaast is het ook mogelijk de profielen op te stellen aan de hand van interviews met leidinggevenden en functiehouders. Veel organisaties kiezen ervoor de competentieprofielen toe te voegen aan de functiebeschrijvingen. De vormgeving van de profielen verschilt per organisatie.

De meeste organisaties werken competenties uit in drie tot vijf gedragsniveaus. De niveaus worden veelal beschreven vanuit een toename in complexiteit van de materie waar men mee omgaat of de benodigde handelingen. De competenties die in een organisatie in gebruik zijn worden vervolgens gebundeld in een competentieboek. De competentiebank van Berenschot kan daarbij als basis dienen.

Implementatie competentiemanagement

Berenschot heeft de afgelopen jaren een groot aantal organisaties begeleid bij de implementatie van competentiemanagement. Zowel organisaties in de profit als de non-profit sector. Grote organisaties, maar ook kleinere organisaties of bijvoorbeeld teams. We kunnen de integrale implementatie begeleiden, maar ook specifieke onderdelen. Ook kan de Competentie Toolkit u van dienst zijn als u aan de slag wilt gaan met competentiemanagement.

Nieuws

Adviseurs