Predictive maintenance


Predictive maintenance is een veelbelovende onderhoudsstrategie voor uw assets. Voerde u onderhoud tot nu toe vooral correctief of preventief uit? In de toekomst bieden nieuwe technieken u de mogelijkheid dit op basis van de daadwerkelijke conditie te doen.

Dit zogeheten predictive maintenance heeft veel voordelen. Aan de ene kant grotere betrouwbaarheid van uw assets door vroegtijdig storingen te zien aankomen. Aan de andere kant besparingen door minder correctief of onnodig preventief onderhoud.

Bij het implementeren van predictive maintenance zijn de volgende drie aspecten van belang:

  • Identificeren van kansrijke pilots en het bouwen van businesscases.
  • Sensorkeuze, algoritmiek en technologie.
  • Projectmanagement.

Identificeren van kansrijke pilots en het bouwen van businesscases

Voor een succesvolle implementatie van predictive maintenance is het belangrijk dat u focust op de productiemiddelen en storingen waar de meeste winst is te halen. Lang niet alle storingen zijn voorspelbaar en het voorkomen van storingen levert lang niet overal evenveel op.

Het opstellen van businesscases voor verschillende assets stelt u in staat de juiste keuzes te maken. Op basis van uw en onze ervaring is de initiële businesscase goed te maken. We benutten daarvoor standaard templates zodat u snel aan de slag kunt. Gedurende het traject werken we de businesscase dan verder uit.

Sensorkeuze, algoritmiek en technologie

De sensorkeuze is essentieel bij predictive maintenance. Vaak ligt die al vast, bijvoorbeeld omdat u reeds sensoren heeft geïnstalleerd of omdat uw informatiesysteem op bepaalde sensoren is aangepast. Zo niet, dan adviseren we u om voor dit keuzeproces echt tijd uit te trekken.

Berenschot onderscheidt drie typen sensoren: voor het meten van gebruik, belasting of de daadwerkelijke conditie. De figuur toont de onderlinge verbanden tussen deze drie typen sensoren en de data die zij opleveren. Sensoren die gebruik meten zijn vaak goedkoop en makkelijk te installeren, maar de voorspellende waarde ten aanzien van de daadwerkelijke conditie is vaak niet zo groot. Sensoren die daadwerkelijk de conditie meten, zijn lastig te vinden; dit vereist veel kennis van de onderliggende faalmechanismes. Sensoren die belasting meten, zitten er tussenin. Voor predictive maintenance is het dus zaak de optimale balans te vinden tussen genoemde typen sensoren.

Drie typen sensoren

Drie typen sensoren, hun data en onderlinge relaties

Verder dient u ook algoritmiek en technologie te kiezen. Berenschot adviseert u hieromtrent op basis van onze ervaring met verschillende modellen en analysetechnieken. Bij predictive maintenance wordt een zeer grote hoeveelheid data verzameld. Het verwerken van deze big data en het selecteren van de juiste technologie hiervoor is een vak apart.

Projectmanagement

De resultaten van een predictive maintenance project zijn vooraf vaak moeilijk in te schatten. Bij de ene machine is een storing heel goed te voorspellen, bij de andere lijkt er geen verband te bestaan tussen storingen en gebruiksgegevens. Daarom is het belangrijk om vooraf niet alles in beton te gieten, maar agile te werken: leren door te doen, voortgaan op basis van ervaringen.

Berenschot gebruikt vaak de Lean Startup cyclus: build, measure, learn. U bouwt een oplossing (build), u meet en kijkt of het werkt (measure), u leert van de resultaten (learn) en u bouwt op basis daarvan een nieuwe oplossing. Als u deze cyclus in korte tijd meermaals doorloopt, kunt u snel resultaten boeken.

De Lean Startup cyclus
De Lean Startup cyclus

Conclusie

Ook in uw bedrijfsvoering geldt: voorkomen is beter (én goedkoper) dan genezen. Predictive maintenance maakt uw processen efficiënter, uw machinepark staat minder stil en uw leverbetrouwbaarheid gaat omhoog.

Voor een succesvolle implementatie is het noodzakelijk dat de kennis van alle afdelingen binnen uw bedrijf wordt samengebracht. Berenschot heeft de kennis en ervaring om u met deze vorm van digitalisering actief te ondersteunen en snel tot resultaten te komen. Zo zet predictive maintenance uw organisatie op voorsprong.