Financiering van sociale innovatie

Gepubliceerd op 1 juli 2015

Een belangrijk fonds voor de financiering van sociale innovatie is het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het ESF is een van de vijf Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF). Vanaf 2014 werken zij samen in een gemeenschappelijk kader en streven zij complementaire beleidsdoelstellingen na. Zij zijn de belangrijkste investeringsbron op EU-niveau om lidstaten te helpen om de groei te herstellen en te doen stijgen en om voor een herstel te zorgen waarbij veel banen worden gecreëerd terwijl een duurzame ontwikkeling wordt gegarandeerd, in lijn met de doelstellingen van Europa 2020.

Het ESF focust in de periode 2014-2020 op een viertal doelstellingen:

Meer werk en mobiliteit

Subsidie wordt verleend voor projecten die gericht zijn op het opleiden van mensen en het helpen van mensen bij het vinden van een baan. Er is ook ondersteuning voor initiatieven die ondernemers helpen met de financiering voor het opstarten van een bedrijf, en voor bedrijven die te maken krijgen met reorganisaties of een gebrek aan gekwalificeerd personeel. Jongeren helpen bij het betreden van de arbeidsmarkt is een topprioriteit voor het ESF.

Iedereen een kans

Om de mensen in Europa onafhankelijkheid, financiële zekerheid en het gevoel ergens bij te horen te geven, zet het ESF in op werk. Er is subsidie mogelijk voor projecten die mensen met problemen en mensen uit kansarme groepen helpen om vaardigheden en banen te verwerven, zodat zij dezelfde kansen krijgen als anderen.

Beter onderwijs

Het ESF financiert in initiatieven om onderwijs en opleidingen te verbeteren en om te garanderen dat jongeren hun opleiding afmaken en over de nodige vaardigheden beschikken, zodat ze meer kansen hebben op de arbeidsmarkt. Het verminderen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters vormt een prioriteit op dit gebied, samen met het verbeteren van de kansen op beroepsonderwijs en tertiair onderwijs.

Betere overheidsdiensten

Het ESF steunt de inspanningen van de lidstaten om de kwaliteit van het openbaar bestuur te verbeteren en steunt derhalve hun structurele hervormingen door ze de noodzakelijke administratieve en institutionele capaciteiten te verschaffen.

ESF in Nederland

In Nederland wordt met name ingezet op het menselijk kapitaal, via twee assen:

Werken aan integratie

Het ESF ondersteunt projecten die gericht zijn op het creëren van werkgelegenheid voor diegenen die het verst van de arbeidsmarkt af staan. Laagopgeleiden, migranten, werkzoekenden met een beperking, moeders die na een langdurige onderbreking terugkeren op de arbeidsmarkt, ex-gedetineerden en jongeren zonder kwalificaties maken deel uit van de groepen waarop de maatregelen ten behoeve van actieve integratie zijn gericht.

Mensen langer aan het werk houden

Het ESF steunt projecten die oudere werknemers helpen om te gaan met situaties op het vlak van arbeid en gezondheid en zorgen voor opleidingsmogelijkheden om nieuwe vaardigheden te verwerven en zo hun arbeidsvooruitzichten te verbeteren. Werkgevers spelen hierin een belangrijke rol door hun werkmethoden aan te passen zodat deze aan de behoeften van oudere werknemers voldoen.