Aanvragen voor Demonstratie Energie-Innovatie (DEI+)- en Hernieuwbare energietransitie (HER+)-regeling nog steeds zinvol


Beide regelingen lopen nog tot begin 2021. Hier zetten wij de informatie omtrent de aanvragen op een rijtje:

Demonstratie Energie-Innovatie-regeling (DEI+)

De Topsector Energie vindt schone en efficiënt opgewekte energie die Nederland economisch sterker maakt, zeer belangrijk. Voor eerste demonstratie van innovaties op dit vlak stelt de Topsector Energie subsidie beschikbaar. Deze moet bijdragen aan versterking van de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart. Tot nu toe lag de nadruk op energie-innovatieprojecten met de focus op export.

De focus is wederom gerelateerd aan de doelen uit het Klimaatakkoord; Nederland wil minimaal 48% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990 realiseren. Met name innovaties die bijdragen aan CO2-reductie en/of flexibilisering van het elektriciteitssysteem en optimale benutting van het energielandschap zijn van belang. Net als voorheen is de slagingskans van de innovatie in de markt en maatschappij een belangrijk criterium.

Doel

De DEI+-regeling financiert pilot- en demonstratieprojecten van producten, processen en diensten die energie besparen, duurzame energie opwekken of het gebruik ervan stimuleren om het bewustzijn van deze energie-opties in Nederland te vergroten. Daarnaast zijn innovaties welkom gericht op flexibilisering van het elektriciteitssysteem, waterstof en de optimale inpassing van grootschalig opgewekte elektriciteit met zon en wind in het landschap.

Doelgroep

Nederlandse bedrijven met demonstratieprojecten die technologieën bevatten die de Nederlandse economie kunnen versterken voor wat betreft omzet, werkgelegenheid en export van en door Nederlandse fabrikanten, technische dienstverleners of leveranciers, en die een bijdrage leveren aan CO2-reductie, kunnen hun projectidee indienen.

Subsidie

Er is in 2020 een totaalbudget beschikbaar van € 86,1 miljoen. De maximale subsidie per project is € 15 miljoen. Het budget voor het thema aardgasloze woningen, wijken en gebouwen is € 9 miljoen.

Het budget is op dit moment overschreden, maar RVO meldt dat niet alle aanvragen die nu in behandeling zijn, worden goedgekeurd.

Deadline

De regeling loopt nog tot en met 7 januari 2021. De looptijd van alle projecten is verlengd tot vier jaar. Er geldt het ‘first come, first serve’-principe.

Hernieuwbare energietransitie (HER+)

Deze regeling is een uitgebreid vervolg op de regeling Hernieuwbare energie. Er komen nu meer projecten in aanmerking dan voorheen. De HER+-regeling is gericht op onderzoek naar en ontwikkeling en demonstratie van innovatieve oplossingen die leiden tot kosteneffectieve CO2-reductie in 2030.

Voorwaarden

Hernieuwbare en niet-fossiele energiebronnen die in aanmerking komen, zijn:

  • windenergie
  • zonne-energie
  • aerothermische (lucht)
  • geothermische (bodem)
  • hydrothermische (oppervlaktewater) energie en energie uit de oceanen
  • waterkracht
  • biomassa
  • stortgas
  • rioolwaterzuiveringsgas en biogas

De belangrijkste voorwaarde is dat de projecten leiden tot een besparing die groter moet zijn dan de subsidie die wordt aangevraagd voor het project.

Subsidie

Het totale subsidiebudget is € 30 miljoen. Hiervan is nog ruim € 27 miljoen beschikbaar.

Deadline

Aanvragen kunnen nog worden ingediend tot en met 31 maart 2021. Hierbij geldt ook het ‘first come, first serve’-principe.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze regelingen kunt u contact opnemen met John Eisses of Stephanie Riffo.