Demonstratie Energie-Innovatie DEI+-regeling opent 15 januari 2020; CO2-reductie staat centraal


Schone en efficiënt opgewekte energie die Nederland economisch sterker maakt, wordt zeer belangrijk gevonden door de Topsector Energie. Voor innovaties op dit vlak stelt de Topsector Energie subsidie beschikbaar. Deze moet bijdragen aan versterking van de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart. Tot nu toe lag de nadruk op energie-innovatieprojecten met de focus op export.

De focus is wederom gerelateerd aan de doelen uit het Klimaatakkoord; Nederland wil minimaal 48% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990. Met name innovaties die bijdragen aan CO2-reductie en/of de flexibilisering van het elektriciteitssysteem en optimale benutting van het energielandschap zijn van belang. Net als voorheen is de slagingskans van de innovatie in de markt en maatschappij een belangrijk criterium.

Doel

De DEI-regeling financiert pilot- en demonstratieprojecten van producten, processen en diensten die energie besparen, duurzame energie opwekken of het gebruik ervan stimuleren om het bewustzijn van deze energie-opties in Nederland te vergroten. Daarnaast zijn innovaties welkom gericht op flexibilisering van het elektriciteitssysteem, waterstof en de optimale inpassing van grootschalig opgewekte elektriciteit met zon en wind in het landschap.

Doelgroep

Nederlandse bedrijven met demonstratieprojecten die technologieën bevatten die de Nederlandse economie kunnen versterken voor wat betreft omzet, werkgelegenheid en export van en door Nederlandse fabrikanten, technische dienstverleners of leveranciers, en die een bijdrage leveren aan CO2-reductie, kunnen hun projectidee indienen.

Subsidie

Er is in 2020 een totaalbudget beschikbaar van € 86,1 miljoen. De maximale subsidie per project is € 15 miljoen. Het budget voor het thema aardgasloze woningen, wijken en gebouwen is € 9 miljoen.

Deadline

De regeling gaat open op 15 januari 2020 en loopt tot en met 7 januari 2021. De looptijd van alle projecten is verlengd tot vier jaar. Hierbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Specifiek, kortlopend project voor circulaire economie

Ondernemers kunnen naast de reguliere DEI-projecten een kortlopend project indienen voor circulaire economie. Dit heeft een looptijd tot 20 september 2020. De projecten moeten bijdragen aan de klimaatdoelstelling van 2020. Alleen projecten die meer dan € 3 miljoen aan subsidie nodig hebben, kunnen een aanvraag doen voor een project met een looptijd van maximaal vier jaar.