Demonstratie Energie-Innovatie (DEI-)regeling opent 4 februari; CO2-reductie speelt belangrijke rol


Schone en efficiënt opgewekte energie die Nederland economisch sterker maakt, wordt zeer belangrijk gevonden door de Topsector Energie. Voor innovaties op dit vlak stelt de Topsector Energie subsidie beschikbaar. Deze moeten bijdragen aan versterking van de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart. Tot nu toe lag de nadruk op energie-innovatieprojecten met de focus op export.

Vanaf 2019 ligt de focus meer op de doelen uit het Klimaatakkoord. Met name innovaties die bijdragen aan CO2-reductie en/of de flexibilisering van het elektriciteitssysteem en optimale benutting van het energielandschap, zijn van belang. Net als voorheen is blijft de slagingskans van de innovatie in de markt en maatschappij een belangrijk criterium.

Doel

De DEI-regeling financiert demonstraties van producten, processen en diensten die energie besparen, duurzame energie opwekken of het gebruik ervan stimuleren om het bewustzijn van deze energie-opties in Nederland te vergroten.

Doelgroep

Nederlandse bedrijven met demonstratieprojecten die technologieën bevatten die de Nederlandse economie kunnen versterken voor wat betreft omzet, werkgelegenheid en export van en door Nederlandse fabrikanten, technische dienstverleners of leveranciers, en die een bijdrage leveren aan CO2-reductie, kunnen hun projectidee indienen.

Voorwaarden

De exacte voorwaarden worden pas bekend na publicatie op 1 februari a.s. Waarschijnlijk moet een project weer worden uitgevoerd door een onderneming of in een samenwerkingsverband met minstens één onderneming. Projecten mogen niet gestart zijn voordat u de subsidieaanvraag indient. Dat betekent ook dat u geen verplichtingen mag zijn aangegaan voor het moment van indiening van de subsidieaanvraag.

Subsidie

De exacte voorwaarden met betrekking tot budget en bijdrage worden ook pas op 1 februari bekend. Naar verwachting zal dit niet veel verschillen van vorig jaar. Toen gold dat minimaal 70% van de subsidiabele kosten toe te rekenen moeten zijn aan de demonstratie-activiteiten, de rest mag experimentele ontwikkeling zijn.

Deadline

De regeling gaat open op 4 februari 2019. Hierbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Overige bijzonderheden:

  • April 2019 - opening aanvragen voor aardgasloze projecten.
  • 13 augustus 2019, 17.00 uur - sluiting aanvragen voor aardgasloze projecten.
  • 24 september 2019, 17.00 uur – sluiting aanvragen kortlopende projecten.
  • 31 december 2019, 17.00 uur – sluiting overige aanvragen.

Specifieke, kortlopende projecten

Ondernemers kunnen naast de reguliere DEI-projecten kortlopende projecten indienen. Deze hebben een looptijd tot eind 2019 (als een deelnemer € 125.000 subsidie of meer ontvangt). Of de looptijd is maximaal 1 jaar (als alle deelnemers minder dan € 125.000 ontvangen). Het gaat om projecten die specifiek gaan over:

  • CO2-reductie in de industrie, inclusief CO2-afvang en -opslag (CCUS) en recycling
  • aardgasloze woningen, wijken en gebouwen, inclusief maatschappelijk vastgoed
  • flexibilisering van het elektriciteitssysteem
  • ruimtelijke inpassing van grootschalig opgewekte elektriciteit door wind en zon.

U heeft een kansrijk projectidee: wat nu?

Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek over uw ideeën om samen te bepalen welke regeling het beste past. Uiteraard kunnen we u ook ondersteunen bij het verder uitwerken van uw projectplan, het vinden van de juiste samenwerkingspartners en het opstellen en indienen van uw aanvraag. U kunt hiervoor contact opnemen met uw contactpersoon bij Berenschot of met Irma Oosterom-van Roest, via ons secretariaat: 030 291 6874.