Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost Nederland (OP-Oost EFRO 2014-2020)


Het OP-Oost EFRO 2014-2020 is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland dat gefinancierd wordt vanuit de middelen die het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) daaraan beschikbaar heeft gesteld.Oost-Nederland wil als toonaangevende innovatieve Europese regio zijn regionale concurrentie verder versterken, aansluiten op de grote maatschappelijke uitdagingen waar Europa voor staat en daar met behulp van dit programma innovatieve oplossingen voor bieden.

Het subsidieprogramma werkt aan structurele versterking van de economie. Het doel is dat meer Oost-Nederlandse MKB’ers meer omzet halen uit nieuwe producten. Productvernieuwing is de basis voor behoud en vergroting van de concurrentiekracht en daarmee voor behoud van werkgelegenheid in Oost-Nederland. Oost Nederland zet de EFRO-middelen in op innovatiestimulering en koolstofarme economie.

Op 16 februari 2015 is de eerste regeling, de ‘voucherregeling’, al geopend. Hierover hebben wij een aantal van onze relaties al benaderd.

In de loop van 2015 zullen er meer regelingen worden opengesteld. Wanneer er een openstelling van een nieuwe regeling is, stellen wij u hiervan op de hoogte. Deze regelingen worden hierna kort vermeld.

Regeling kleine innovatieprojecten:

Een aanvraag kan worden ingediend door samenwerkingsverbanden van ondernemingen met minimaal één MKB-onderneming uit de S3-sector: Agro & Food, Health, High Tech Systemen & Materialen of Energie en Milieutechnologie. Een combinatie met een van de volgende ondersteunde sectoren is ook mogelijk: ICT-, water-, creatieve industrie, chemie of maakindustrie. Ook een kennisinstelling kan aan een samenwerkingsverband deelnemen.

De subsidie bedraagt per samenwerkingspartner maximaal 35% (wellicht 40%) van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500.000 subsidie en kan worden verstrekt voor het verrichten van experimentele ontwikkeling.

Enkele voorwaarden zijn dat de MKB-ondernemingen samen minstens 50% van de subsidiabele kosten dragen en geen van de samenwerkingspartners mag meer dan 70% van de totale subsidiabele kosten dragen.

M.u.v. onderzoeksorganisaties kan een MKB-onderneming slechts één maal per plafondpublicatie subsidie verkrijgen.

Een aanvraag kan ingediend worden in een nader te bepalen periode, waarbij aanvragen worden beoordeeld volgens het principe van first-come first-serve. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een subsidieaanvraag minimaal 80 van de maximale 100 punten te scoren.

Regeling grote innovatieprojecten:

Samenwerkingsprojecten uit de S3-sector (Agro & Food, Health, High Tech Systemen & Materialen of Energie en Milieutechnologie) kunnen subsidie aanvragen voor het verrichten van experimentele ontwikkeling waarbij de kosten meer dan € 1.000.000 bedragen en waarvoor niet meer dan € 2.000.000 subsidie wordt aangevraagd.

De subsidie bedraagt per projectpartner maximaal 35% (wellicht 40%) van de subsidiabele kosten. MKB-ondernemingen maken minimaal 25% van de subsidiabele kosten.

De verwachting is dat de regeling zal worden uitgevoerd d.m.v. een tender.

Regeling Proeftuinen:

Samenwerkingsprojecten uit de S3-sector (Agro & Food, Health, High Tech Systemen & Materialen of Energie en Milieutechnologie) kunnen subsidie aanvragen voor het verrichten van onderzoeksactiviteiten binnen proeftuinen, waarbij de kosten meer dan € 250.000 moeten bedragen en waarvoor maximaal € 600.000 subsidie kan worden aangevraagd.

De subsidie bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten per projectpartner.

Een proeftuin wordt door het programma als volgt gedefinieerd:

“een open innovatie-omgeving welke over een langere periode aan meerdere ondernemers ruimte biedt voor het testen van technologische of marktinnovatie van nieuwe of vernieuwde producten, procedés of diensten die zich in het ontwikkelstadium bevinden waarbij ten minste een eindgebruiker en meerdere ondernemers betrokken zijn en welke zich kenmerkt door een realistische omgeving en die een bijdrage levert aan het versnellen van de marktintroductie van nieuwe diensten/producten van mkb-ers”.

De verwachting is dat de regeling zal worden uitgevoerd d.m.v. een tender.

Clusters en netwerken

Subsidie kan voornamelijk worden aangevraagd door bestaande transferorganisaties, samenwerkingsverbanden en kennisinstellingen uit de S3-sector. Het doel van deze regeling is onder andere het verbinden, versterken en uitbreiden van bestaande netwerken het stimuleren van het MKB tot valorisatie en marktintroductie van ontwikkelde innovaties. Steun vanuit deze regeling zal alleen worden verleend als de activiteiten aansluiten bij bestaande initiatieven.

De verwachting is dat de regeling zal worden uitgevoerd d.m.v. een tender.

De projectomvang en het subsidiepercentage is nog niet bekend.

Mocht u hier nu al vragen over hebben, neem dan contact op met uw contactpersoon bij ons of met Peter van Rijsbergen of John Eisses, via: 030-2916874.