Gegevens innovatiesubsidies worden openbaar


Conform het besluit inzake volginnovatie 2016 worden diverse gegevens openbaar gemaakt over de innovatiesubsidies die het ministerie van EZ tot en met december 2016 verleend heeft.

In alle gevallen worden de volgende gegevens gepubliceerd: aanvrager/penvoerder, postcode van aanvrager/penvoerder, verleend bedrag in euro's, jaar van verlening én programma of regeling.

Indien de aanvrager daar toestemming voor heeft verleend, kunnen ook de volgende gegevens bekend worden gemaakt: projecttitel, projectomschrijving, medeaanvragers/partner(s), projectvideo en projectdocumentatie. Genoemde gegevens zullen niet eerder dan drie weken na de bekendmaking van het besluit worden gepubliceerd op de websites www.volginnovatie.nl en www.rvo.nl.

In de te publiceren gegevens zijn geen vertrouwelijk verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens opgenomen. Verder worden alleen de gegevens van rechtspersonen vermeld; deze namen zijn niet herleidbaar tot persoonsgegevens. Meer informatie op: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-66.html

Voor de WBSO geldt een uitzondering op openbaarmaking, omdat dit een fiscale maatregel betreft. Fiscale gegevens van individuele bedrijven mogen niet openbaar gemaakt worden. De selectie van openbare WBSO-projecten vindt u op de site van de WBSO en RDA.