Innovation Fund voor grote, duurzame investeringen


Het Europese Innovation Fund stimuleert investeringen in een klimaatneutrale economie. Hierbij richt het fonds zich op de financiering van doorbraaktechnologieën voor hernieuwbare energie, energie-intensieve industrieën, energieopslag en koolstofopvang, -gebruik en -opslag.

De nu gelanceerde eerste oproep voor ‘Large scale projects’ richt zich op grootschalige, veelbelovende én marktrijpe projecten rond bijvoorbeeld schone waterstof en andere koolstofarme oplossingen voor energie-intensieve industrieën. Daarnaast is er vanuit de oproep steun voor projecten rondom energieopslag, oplossingen voor het elektriciteitsnetwerk en koolstofopvang en -opslag.

Doelgroep

De aanvrager is een private of publieke entiteit gevestigd in een van de Europese lidstaten. Ook partijen uit andere landen kunnen onder voorwaarden meedoen. Aanvragen kunnen zowel individueel als door consortia worden ingediend.

Voorwaarden

  • Het project gaat gepaard met investeringen van minimaal € 7,5 miljoen.
  • Het project draagt bij aan een significante CO2-reductie die zonder het project niet bereikt had kunnen worden. De ondergrens kan met een rekentool van de EU worden berekend.
  • De subsidie wordt gebruikt voor demonstratie op grote schaal, zodat de nieuwe technologieën ook echt de markt kunnen bereiken.
  • Het project vindt plaats in een van de EU-lidstaten, IJsland of Noorwegen.
  • Het project start na indiening van aanvraag.
  • Het project duurt maximaal tien jaar.

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 60% van de subsidiabele kosten. Onder subsidiabele kosten vallen de extra gemaakte kapitaal- en operationele kosten (inclusief kosten derden) in verband met innovatie.

De subsidies worden flexibel uitbetaald. Maximaal 40% van de subsidie kan worden uitbetaald op basis van vooraf gedefinieerde mijlpalen voordat het project volledig operationeel is. De overige 60% van de subsidie wordt enkel uitbetaald op basis van geleverde prestaties. Toekenning van subsidie uit het Innovation Fund wordt niet gezien als staatssteun. De steun kan worden gebruikt in combinatie met andere subsidies, zowel Europees als nationaal.

Aanvraagproces

De aanvraag van grootschalige projecten bestaat uit twee fases. In de eerste fase dient een intentieverklaring te worden ingediend. Deze wordt beoordeeld op het potentieel voor het vermijden van broeikasgasemissie, op innovatiepotentieel en financiële en technische volwassenheid.

De zeventig beste projecten worden uitgenodigd om een volledige aanvraag in de tweede fase in te dienen. Naast de eerdergenoemde criteria worden projecten in de tweede fase ook beoordeeld op hun opschaalpotentieel en kostenefficiëntie.

Deadline

Intentieverklaringen kunnen nog worden ingediend tot en met 29 oktober 2020. De deadline voor volledige aanvragen is 23 juni 2021.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over deze regeling of bent u benieuwd of de door u voorgenomen investeringen hiervoor in aanmerking komen, neem dan contact op met uw adviseur bij Berenschot of met John Eisses via 06 - 51 58 42 78 of j.eisses@berenschot.nl.