Nieuwe openstelling regeling: Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie


Deze regeling biedt subsidie bij investeringen in materiële en immateriële activa door ondernemingen uit de industrie die direct bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in Nederland.

Voorwaarden en doelgroep

In aanmerking komen bedrijven die, volgens hun inschrijving in het handelsregister, behoren tot de hoofdgroepen:

  • Industrie.
  • Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stroom en gekoelde lucht, in het kader van onderhavige subsidiemodule specifiek de distributiebedrijven.
  • Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en saneringen, in het kader van deze subsidiemodule specifiek de bedrijven die afval en afvalwater verwerken.

Subsidie is beschikbaar voor investeringen in:

  • Energie-efficiëntie.
  • Recycling en hergebruik van afval.
  • Lokale infrastructuur.
  • Overige CO2-reducerende maatregelen.

Het gaat daarbij om (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken die een terugverdientijd hebben zonder subsidie van meer dan vijf jaar en waarvan de werking al minimaal drie keer eerder in Nederland gedemonstreerd is.

Subsidie

De subsidie bedraagt 30% tot 70% van de subsidiabele kosten, en kan variëren van minimaal € 125.000 tot maximaal € 3 miljoen.

Deadline

Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 september 2020 tot en met 14 december 2021.

Wilt u meer informatie over deze regeling of bent u benieuwd of de door u voorgenomen investeringen in aanmerking komen, neem dan contact op met uw adviseur bij Berenschot, of met Irma Oosterom-van Roest via 06 - 23 91 67 51 of i.oosterom-vanroest@berenschot.nl.