Wijzigingen WBSO & Innovatiebox 2017

Gepubliceerd op 29 september 2016

WBSO 2017

Ten opzichte van de WBSO-regeling in 2016 wijzigt er weinig in 2017. Het enige dat zal wijzigen, is dat het totale beschikbare WBSO-budget omhoog gaat, gezien de innovatie als bron voor duurzame economische groei die een belangrijke bijdrage levert aan de versterking van het concurrentievermogen van Nederland.

De bekende ‘subsidieparameters’ blijven ongewijzigd:

Parameters WBSO 2017

Tarief eerste schijf

32%

Tarief eerste schijf starters

40%

Grens eerste schijf

€ 350.000 R&D-(loon)kosten

Tarief tweede schijf

16%

Innovatiebox

Hoewel de WBSO-regeling niet verandert, verandert er wél iets aan de WBSO-regeling gerelateerde Innovatiebox.

De Innovatiebox is een regeling waarbij inkomsten van een onderneming uit activiteiten die het gevolg zijn uit Speur- en Ontwikkelingswerkzaamheden tegen een lager tarief voor de vennootschapsbelasting mogen worden afgerekend. De zg. toegangstickets tot de Innovatiebox zijn een S&O-verklaring, octrooi, kwekersrecht, gebruiksmodel of vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of programmatuur. Met name voor mkb-ondernemingen is de S&O-verklaring belangrijk, omdat zij dikwijls niet beschikken over octrooien.

Wijziging

Met ingang van 1 januari 2017 is de toegangsticket ‘S&O-verklaring’ voor grote ondernemingen niet meer voldoende. Deze moeten, om gebruik te kunnen maken van de Innovatiebox, over een tweede toegangsticket beschikken, bv. een octrooi of kwekersrecht. Als grote onderneming wordt beschouwd díe onderneming die gemiddeld over vijf jaar bezien een netto groepsomzet heeft van meer dan € 50 miljoen per jaar (€ 250 miljoen over 5 jaar) of bruto voordelen behaalt uit innovatieve activa van meer dan € 7,5 miljoen per jaar (€ 37,5 miljoen over 5 jaar).

Voor grote ondernemingen vervallen in principe ook de gemaakte afspraken over de toepassing van de Innovatiebox. Gemaakte afspraken voor kleine ondernemingen blijven intact gedurende de looptijd van de overeenkomst met de Belastingdienst.

Meer informatie

Voor meer details verwijzen wij naar de originele tekst van het belastingplan 2017. (https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/09/20/belastingplan-2017/bp-2017.pdf)