OP Zuid valorisatievermogen mkb


Deze regeling is onderdeel van de subsidieregeling ‘Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020’, het Europese innovatieprogramma voor Zuid-Nederland (ook wel bekend als OP Zuid).

Door middel van het onderdeel 'Valorisatievermogen mkb-ondernemingen' wordt subsidie verstrekt aan projecten die zijn gericht op het versterken van het valorisatievermogen van het mkb. Onder valorisatievermogen wordt verstaan: het omzetten van bestaande en nieuwe kennis en kunde in nieuwe producten, processen of diensten.

Doelgroep

Aanvragen kunnen worden ingediend door mkb-ondernemingen alleen, door samenwerkingsverbanden van meerdere ondernemingen of door samenwerkingsverbanden van onderneming(en) met één of meer kennisinstellingen. Deze samenwerkingsverbanden moeten als doel hebben om bestaande en nieuwe kennis om te zetten in nieuwe producten, processen en/of diensten.

Subsidie en bijdrage

De subsidie voor individuele mkb-ondernemingen bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 250.000. In samenwerkingsverband wordt dit verhoogd naar 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 750.000. Projecten waar minder dan € 350.000 mee gemoeid is, komen niet in aanmerking.

Deadline

Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 juni tot en met 30 november 2018. De aanvragen worden beoordeeld op basis van het tenderprincipe.

Meer weten?

Ziet u kansen of wilt u op de hoogte worden gehouden van OP Zuid? Neem dan contact op met uw Berenschot-adviseur of met John Eisses via 030 - 29 16 874.