Benchmark Sociaal Domein


Wat is de omvang van uw formatie en wat kost de uitvoering van taken in het sociaal domein? Hoe is dit verdeeld over de verschillende werkprocessen? En hoe verhoudt zich dit tot uw werklast? Welke lessen levert een vergelijking met vergelijkbare gemeenten u op? De Benchmark Sociaal Domein van Berenschot geeft antwoord op deze en andere vragen.

Doel en indeling

De Benchmark Sociaal Domein biedt gedetailleerde, betrouwbare informatie over de formatie in uw gemeente bij de uitvoering van wettelijke taken in het sociaal domein. De benchmark bestaat uit drie onderdelen ‒ Participatiewet, Wmo en Jeugdwet. U kunt aan één of meer benchmarkonderdelen deelnemen.

Bij elk benchmarkonderdeel kunt u diverse uitsplitsingen van kengetallen maken en de uitkomsten vergelijken met die van andere gemeenten: per hoofdtaak, per werkproces (zowel primaire processen als ondersteunende processen) en per kostensoort (fte’s, salarislasten en inhuur).

Daarnaast geeft de benchmark inzicht in de belangrijkste werklastbepalende factoren per wettelijke taak - een solide basis voor vergelijking met andere gemeenten. Ten slotte is te zien in hoeverre u taken op eenzelfde wijze belegd hebt als andere gemeenten, zoals de inzet van sociale wijkteams en derden.

Informatie en deelname

Meer informatie over de aanpak, functionaliteiten en investering in tijd en middelen vindt u in de informatiebrochure over de Benchmark Sociaal Domein op www.berenschotbenchmarking.nl/sociaaldomein. Wilt u deelnemen aan de benchmark? Dit kan eveneens via www.berenschotbenchmarking.nl. Hebt u interesse in deelname? U kunt zich het gehele jaar inschrijven voor deelname aan de benchmark. Neemt u voor meer informatie contact op via benchmarksociaaldomein@berenschot.nl of 030-2916803 (secretariaat).

Waarom meedoen?

  • Vergelijking van uw formatie met vergelijkbare gemeenten
  • Inzicht in relevante werklastbepalende factoren
  • Koppeling mogelijk met de Benchmark Gemeenten van Berenschot
  • Duiding van het ‘verhaal achter de cijfers’, op basis van sectorkennis van Berenschot
  • Diverse verdiepende producten en diensten, van beleidsonderzoeken tot organisatie-inrichtingsmodellen