Functiewaardering


Functiewaardering is één van de hulpmiddelen bij de vormgeving van een modern en consistent beloningsbeleid. Door de functiezwaarte objectief vast te stellen, wordt inzichtelijk hoe functies binnen de organisatie zich tot elkaar verhouden. Voor veel organisaties is functiewaardering de belangrijkste grond voor het legitimeren van beloningsverschillen binnen de organisatie.

Hoe pak je het aan?

Functiewaardering is een onderwerp dat iedereen raakt. Bij een nieuw systeem is een zorgvuldig implementatieproces cruciaal. Er is sprake van een groot aantal betrokkenen met ieder een eigen rol en belangen. Om tot een geaccepteerd systeem te komen is een zorgvuldige, tijdige en open benadering richting alle betrokkenen van essentieel belang. Wij helpen u graag met het vormgeven van dit proces uitgaande van uw kennis en ervaring in uw organisatie en op basis van onze inhoudelijke expertise en ervaringen bij andere organisaties.

Welke ontwikkelingen zien wij?

Het vakgebied is in beweging. Naast ‘traditionele’ puntensystemen is er behoefte aan indelingssystemen op maat, die organisaties zelf kunnen toepassen. In zowel de publieke sector als het bedrijfsleven is een ontwikkeling zichtbaar richting een generiek(er) functiegebouw (zie ook deze infographic). Door functies meer op hoofdlijnen te beschrijven zijn organisaties in staat beter en sneller in te spelen op veranderingen. Wilt u meer weten over deze ontwikkelingen? Wij denken graag met u mee over de kansen en mogelijkheden voor uw organisatie.

Onze functiebeschrijving- en waarderingssystemen

  1. Rollenmodel: een model om van functies naar dynamische rollen te gaan.
  2. Universeel Systeem Berenschot (USB): een analytisch functiewaarderingssysteem.
  3. Job Profiling System Plus (JPS+): een managementfunctiewaarderingstools en doe-het-zelf-methoden op basis van een beslisstructuur.
  4. FunctieNiveauMatrix (FNM): een indelingsinstrument op maat, waarmee een organisatie zelf (bijvoorbeeld met behulp van een indelingscommissie) functies kan indelen.
  5. Een aantal Berenschotadviseurs is eveneens gecertificeerd in de toepassing en het gebruik van FUWASYS en de diverse onderwijsvarianten.

Functiewaarderings- systeem

Een analytisch functiewaarderingssysteem ‘kijkt’ naar een functie vanuit verschillende gezichtspunten, met als doel de functiezwaarte te bepalen. Het systeem is veelal opgebouwd uit een aantal onderscheidende kenmerken, zoals:

  • Verantwoordelijkheden/ afbreukrisico
  • Leidinggeven
  • Kennisniveau
  • Vrijheid van handelen
  • Contactenpatroon

Het resultaat is een totaalscore op de gezichtspunten samen. Dit puntenaantal correspondeert met een indeling in een bepaalde salarisschaal, en kan als basis dienen voor vergelijking van beloning van de functie met andere organisaties (beloningsbenchmark).