Functieniveaumatrix


De functieniveaumatrix (FNM) is een instrument waarmee u functies in uw organisatie kunt indelen aan de hand van functiekarakteristieken of functieprofielen. Het kan tevens fungeren als communicatiemiddel richting medewerkers over de verhouding tussen functies en zwaarte. Een FNM wordt ontwikkeld vanuit uw eigen organisatie, op basis van de daar aanwezige functies. Daardoor is het een herkenbaar en transparant instrument.

Hoe werkt de FNM?

Het indelen van functies gebeurt doorgaans door een indelingscommissie met daarin vertegenwoordigers van P&O (vaak als adviseur), het lijnmanagement en als toehoorders leden van de OR.

De rijen en kolommen van de FNM worden gevuld met teksten vanuit een aantal kernfuncties. In de rijen staan de salarisgroepen, in de kolommen de functiefamilies. De kernfuncties worden gewogen met het officieel erkende functiewaarderingssysteem Universeel Systeem Berenschot. De teksten bevatten niveaubepalende kenmerken met behulp waarvan de functiezwaarte kan worden bepaald.

Aan de hand van de kenmerken binnen de matrix komt u tot een eerste indicatieve indeling. Vervolgens toetst u deze indeling door te kijken naar de normen van een schaal lager en een schaal hoger. Dit proces herhaalt u tot de inhoud van de te toetsen functie past bij de vergelijkbare normteksten van de FNM. De te wegen functie wordt ingedeeld in de bijbehorende salarisschaal.

Berenschot functiewaardering - Functiefamilies

Voor wie is de FNM geschikt?

De FNM is geschikt voor (middel)grote organisaties waar regelmatig nieuwe of gewijzigde functies moeten worden gewogen.

Relaties met andere HR-instrumenten

  • Een FNM legt de basis voor competentiemanagement. Het is mogelijk de FNM uit te breiden met bijbehorende competenties in een competentiematrix.
  • Een FNM maakt de loopbaanpaden in uw organisatie inzichtelijk.

Wat doet Berenschot?

  • We ontwerpen samen met u de FNM.
  • We trainen de medewerkers die het instrument gaan gebruiken.
  • We zijn ondersteunen u waar nodig bij de toepassing.