Universeel Systeem Berenschot


Het USB is een functiewaarderingssysteem dat functies in alle marktsectoren kan analyseren op inhoud en positie in de organisatie om zodoende de zwaarte vast te stellen. Het systeem bestaat uit een puntensysteem en een set van referentiefuncties. Het USB is door de vakbonden erkend en voldoet volgens het College voor de Rechten van de Mens aan alle Europese wet- en regelgeving.

Hoe werkt het USB?

De inhoud van een functie wordt getoetst aan de hand van een aantal gezichtspunten. Elk gezichtspunt wordt getoetst aan niveaubepalende kenmerken en krijgt op basis daarvan een aantal punten toegekend. Na het toetsen van alle gezichtspunten worden de punten bij elkaar opgeteld tot een totaalscore. Deze totaalscore valt binnen een bandbreedte van een eerder vastgestelde salarisschaal.

Gezichtspunt Omschrijving Wegingsfactor

Verantwoordelijk-heidsbereik

Het bereik van de verantwoordelijkheden van de functie in het kader van het realiseren van de doelstellingen van de organisatie.

Invloed van de functie: het organisatorisch gebied dat aantoonbaar door de functie wordt beïnvloed. 
Gevolgen van de functie: dit zijn de belangen die bij de uitoefening van de functie op het spel staan voor de organisatie (het zogenaamde afbreukrisico).

6 x

Leidinggeven

Dit is de verantwoordelijkheid voor de werkorganisatie van hiërarchisch, operationeel en functioneel interne ondergeschikte medewerkers. Operationele en functionele aansturing van externen tellen mee onder vaste voorwaarden.

Hiërarchisch leidinggeven: Richting geven aan en toezicht uitoefenen op de werkzaamheden van een groep medewerkers, voorzien van taken en bevoegdheden op het personele en organisatorische terrein; veelal directeuren, diensthoofden en afdelingshoofden.
Operationeel leidinggeven: het organiseren en coördineren van de uitvoering van werkzaamheden zonder formele hiërarchische bevoegdheden op het personele en organisatorische terrein; wel bevoegdheden op het terrein van werktoedeling en coördinatie. 
Functioneel leidinggeven: Uit hoofde van een bepaalde functie/deskundigheid dwingende vaktechnische aanwijzingen geven aan niet-hiërarchische ondergeschikten; deze aanwijzingen betreffen inrichting en inhoud van het werkproces.

6 x

Kennis en
complexiteit

Kennis: dit is het totaal aan feitenkennis en het beheersen van gegevens, methoden en/of grondslagen, verkregen door opleiding en/of praktijkervaring dat moet worden beheerst om de functie te kunnen uitoefenen. 
Complexiteit: dit is de mate waarin het noodzakelijk is om verschillende taken, activiteiten of activiteitengebieden samen te brengen en op elkaar af te stemmen.

6 x

Probleemoplossing

De mate van diepgang en oorspronkelijkheid van het denkproces die vereist is ter oplossing van de in de functie optredende vraagstukken en problemen.

Moeilijkheidsgraad van de problemen: Dit is de inhoudelijke complexiteit die de desbetreffende problemen bezitten. 
Vrijheid van handelen: dit is de mate van ruimte in het denkkader die de functiehouder krijgt of heeft bij probleemoplossend handelen en denken.

6 x

Communicatie en overleg

De eisen die gesteld worden om met anderen zakelijke relaties te onderhouden en/of op te bouwen.

 • Intensiteit (kwaliteit). 
  Dit is de mate van diepgang van het overleg.
 • Sfeer. 
  Dit zijn de omstandigheden waarbinnen de communicatie zich afspeelt.
 • Frequentie (kwantiteit). 
  Aantal keren per dag, week, maand of jaar.
 • Vreemde talen.
 • Aard van de materie.
 • Vereiste taalbeheersing.

Vaardigheden

Dit gezichtspunt omvat alle (speciale) vaardigheden en eisen die de functie stelt aan concentratie en bediening van apparatuur.

 • Accuratesse.
 • Bewegingsvaardigheid.
 • Materiaal- en machinegevoel.
 • Speciale eisen (zoals smaak en reuk).

2 x

Inconveniënten
(indien noodzakelijk geacht)

Dit gezichtspunt omvat de in een functie mogelijke bezwarende werkomstandigheden.

 • Zwaarte (gewicht).
 • Inspannende houding.
 • Werksfeer (warmte, lawaai, zenuwvermoeiende omstandigheden, e.d.).
 • Persoonlijk risico.

1 x

Voor wie is het USB geschikt?

Het USB is geschikt voor alle soorten (intern)nationale organisaties en verder voor alle functies, zowel zeer uitvoerende (met inconveniënten) als de hoogste bestuursfuncties. Het kan een bewuste keuze zijn om expertise buiten de deur te hebben m het oog op objectiviteit naar de interne organisatie. Het USB is een zeer verfijnde wijze van waarderen van functies en is tevens geschikt voor bezwarenprocedures.

Relaties met andere HR-instrumenten

 • Het USB kan dienen als basis voor beloningsbenchmarks, zowel nationaal als internationaal.
 • Het USB is te gebruiken als basis voor het ontwerpen van functiehuizen, functieniveaumatrixen en salarisstructuren.

Wat doet Berenschot?

 • We implementeren het USB binnen de organisatie.
 • We wegen functies op verzoek.
 • We trainen gebruikers van de systematiek.
Bt_Academy_kleur_72dpi

Bekijk onze training 'Het nieuwe belonen'. 
Een overzicht van alle trainingen vindt u hier.