Evaluatie van Raden van Toezicht / Commissarisen


Het samenspel tussen interne (en externe) stakeholders verdient een grondige analyse: op welke wijze zijn onder meer de bestuurder/directeur, de managementlaag daaronder, de RvT/RvC, de ondernemingsraad en de cliëntenraad betrokken bij de governance van de betreffende organisatie en wat is ieders specifieke bijdrage?

Het is van belang dat er meerdere stakeholders betrokken zijn om een organisatie goed te laten functioneren.

Elke organisatie in de zorg, het onderwijs en de volkshuisvesting zou zich periodiek kunnen en moeten laten onderwerpen aan een externe evaluatie. Steeds vaker spitsen zulke evaluaties zich toe op het daadwerkelijk functioneren van Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen. In een aantal gevallen is deze voorkeur vastgelegd in de governancecode voor de sector of door de koepel van toezichthouders in de sector.

Aanpak Berenschot: drie beoordelingsniveaus

In de afgelopen periode is steeds vaker een beroep gedaan op Berenschot om te helpen bij een (zelf)evaluatie van het functioneren van Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen in de (semi-)publieke sector.

Onze aanpak richt zich niet zozeer op de formele vereisten aan het interne toezicht (‘compliance’ aan wet- en regelgeving). Wij richten ons hoofdzakelijk op gedrag en (professionele) houding binnen en van de RvT/RvC (niveau 2). In het verlengde hiervan kan ook de discussie over de toegevoegde waarde van het interne toezicht voor de betreffende organisatie worden gevoerd (niveau 3).

Binnen het 2ebeoordelingsniveau onderkennen wij de volgende thema’s:

  1. het samenspel tussen de bestuurder/directeur en de raad
  2. de teameffectiviteit van de raad
  3. de rol van de individuele leden van de raad
  4. de rol van de voorzitter van de raad

Door onder meer het interviewen van de betrokken stakeholders (de leden van de RvT/RvC, de bestuurder/directeur, de ondernemingsraad, de controller en de externe accountant) en het laten invullen van een uitgebreide vragenlijst door de voltallige RvT/RvC, kunnen wij ons een beeld vormen van de bovengenoemde thema’s. Dit beeld wordt vervolgens door een presentatie gedurende een evaluatiebijeenkomst inzichtelijk gemaakt voor de betreffende RvT/RvC.