Opdracht Woonwaard: zelfevaluatie


De Raad van Commissarissen heeft in september 2012 een zelfevaluatie gehouden, waarbij begeleiding is gevraagd van Berenschot. Hiervoor hebben wij een analyse gemaakt van het functioneren van de Raad op basis van onderzoek van relevante documenten, een enquête onder de RvC-leden en interviews met alle leden van de Raad, de bestuurder, de OR, de concerncontroller en de externe accountant.

De conclusie van de evaluatie luidde dat de Raad over het algemeen goed functioneerde. Er zijn drie verbeterpunten aangereikt die voor de Raad aanleiding zijn geweest om maatregelen te treffen voor verbetering:

  1. De relatie met de Ondernemingsraad wordt geïntensiveerd;
  2. De Raad zal periodiek overleg gaan voeren met sleutelfunctionarissen op de niveaus onder de directeur-bestuurder, om met hen een betekenisvolle relatie te ontwikkelen;
  3. Op verzoek van de Raad heeft de externe accountant een nieuw team voor de dienstverlening aan Woonwaard samengesteld.

Daarnaast bestaat de wens om meer aandacht aan HRM te geven, en de lokale verankering c.q. de binding met de regio te versterken. Ook deze punten zullen opvolging krijgen.