HR-transformatie


Bouwen aan een effectieve HR-functie

Als HR-directeur of -manager bent u verantwoordelijk voor een bedrijfsonderdeel dat steeds belangrijker wordt voor uw organisatie. Trends en ontwikkelingen in uw omgeving en veranderingen binnen uw eigen organisatie maken dat u steeds sneller moet anticiperen om van betekenis te blijven voor uw stakeholders. Dit vraagt om HR in topvorm. Berenschot biedt u een doordachte en bewezen aanpak om dit te realiseren: HR-transformatie.

Werken aan een optimale HR-afdeling

De kwaliteit van het menselijk kapitaal binnen uw organisatie maakt het verschil. Nu meer dan ooit. Een effectieve HR-afdeling waarborgt dat u structureel kunt beschikken over de juiste professionals in alle geledingen van uw organisatie. Dit doet zij door het lijnmanagement zo goed mogelijk te ondersteunen op strategische thema’s als strategische personeelsplanning, employer branding, talentmanagement, employability en management development. Dat vraagt een professionele, flexibele en resultaatgerichte HR-afdeling, die is toegerust op de uitdagingen van morgen.

Uw HR-afdeling staat niet op zichzelf. Zij is onderdeel van de HR-functie, waarin ook de lijnmanager – vanuit zijn people-verantwoordelijkheid – een cruciale rol speelt. Daarom is het noodzakelijk om HR-transformatie altijd te bezien vanuit het samenspel tussen lijn en HR.

Een optimaal effectieve HR-functie voldoet aan drie randvoorwaarden:

HR Transformatie - Randvoorwaarden effectieve HR-functie

 • Strategische aanhaking - de HR-agenda is volledig in lijn met de belangrijkste opgaven van uw organisatie en de gevoerde strategie.
 • Effectieve en efficiënte inrichting - de HR-organisatie en besturing, HR-processen, IT-systemen, bezetting en competenties van uw HR-professionals zijn op alle niveaus operationeel excellent.
 • Excellente uitvoering – de HR-afdeling wordt gekenmerkt door ‘executiekracht’ waarbij consequent wordt gestuurd op de afgesproken HR-prestaties (binnen HR én in de lijn).

Onze aanpak: stapsgewijs naar meer HR-effectiviteit

Om vast te stellen of uw HR-functie aan deze voorwaarden voldoet, biedt Berenschot een compacte aanpak in vier logische stappen. Stapsgewijs stellen we met u vast waar eventuele knelpunten zitten en welke interventies nodig zijn om de effectiviteit van HR te vergroten.

Assessment HR-strategie Wat is de HR-strategie van de organisatie en is deze consequent afgeleid van de organisatieopgaven Is de HR-strategie vertaald in concrete HR-activiteiten?

Doorlichting HR-functie

Hoe is de HR-afdeling nu georganiseerd en dragen alle aspecten van de HR-functie bij aan het realiseren van de organisatieopgaven?

Herontwerp HR-functie

Welke interventies in HR-strategie, dienstverleningsmodel, structuur, formatie, competenties, processen en cultuur zijn nodig om de effectiviteit en executiekracht van HR te vergroten?

Realisatie effectief HR

Hoe kunnen de benodigde interventies snel en efficiënt worden doorgevoerd? Via welke aanpak, mijlpalen en planning realiseren we het beoogde resultaat?

Het resultaat: een effectieve HR-functie op maat

Met onze HR-transformatieaanpak voorzien we u van een concreet ontwerp voor de optimalisatie van uw HR-functie  en bieden we u de professionele begeleiding om deze ook feitelijk te realiseren. Samenvattend zijn de resultaten:

 • Inzicht in huidig functioneren van HR: strategische aanhaking, effectiviteit en efficiency van de HR-functie. Hoe goed doen we het nu?
 • Interventievoorstellen en ontwerp voor een geoptimaliseerde HR-functie. Hoe kan HR effectiever?
 • HR-business case waarin investeringen, opbrengsten en implementatierisico’s in kaart zijn gebracht. Wat levert een effectievere HR-functie aantoonbaar op?
 • Praktisch actieplan en executiekracht Hoe gaan we een effectievere HR-functie realiseren?

Daarnaast helpen we u in het besluitvormingsproces en het tijdig betrekken van de verschillende stakeholders zoals de HR-medewerkers, de directie, de medezeggenschap/OR en het lijnmanagement.

Onze werkwijze: professioneel en mensgericht

De aanpak van Berenschot voor HR-transformatie is professioneel, objectief, compact, zakelijk én mensgericht.  Afhankelijk van uw behoefte kunnen wij het traject expertmatig (bijvoorbeeld in de vorm van een quick scan) of meer participatief (in nauwe samenwerking met uw eigen HR-professionals en lijnmanagers) vormgeven. Ongeacht uw keuze onderscheidt deze werkwijze zich en geldt:

 • We vertrekken altijd eerst vanuit de organisatieopgaven (geen HR omwille van HR). We gebruiken beproefde diagnose-instrumenten en Berenschot-benchmarkdata waarmee het presteren van uw HR-afdeling snel, objectief en betrouwbaar inzichtelijk wordt gemaakt.
 • We komen met praktische en werkbare verbetervoorstellen, én berekenen in een business case (kwantitatief én kwalitatief) wat het u concreet oplevert.
 • We nemen gezamenlijk met u verantwoordelijkheid voor het realiseren van de verbeterpunten.
 • We bouwen voort op een zeer uitgebreid trackrecord van best practices en HR-transformatietrajecten bij een breed scala aan organisaties.

Waarom kiezen voor Berenschot?

Berenschot is het toonaangevende onafhankelijke adviesbureau op het gebied van strategisch HR. Wij richten ons op het  ontwikkelen en implementeren van HR dat aantoonbaar bijdraagt aan organisatieresultaat. Berenschot is daarmee de ideale partner voor organisaties in zowel de profit als non-profit sector die willen bouwen aan een effectievere HR-functie. Onze adviseurs zijn deskundig en ervaren, doortastend en creatief. Zij zijn in staat beproefde werkwijzen snel en soepel af te stemmen op uw vraagstuk of u te voorzien van toegesneden maatwerkoplossingen. Op deze wijze waarborgen we dat uw HR-functie optimaal is toegerust op de uitdagingen van morgen.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van HR-transformatie? Download onze brochure HR-transformatie voor gemeenten (pdf, 602 kB) of neem contact op met één van onze adviseurs.

Adviseurs