Cultuuronderzoek: culturen succesvol fuseren


In de voorbereiding en implementatie van een fusie ligt de focus vaak vooral op de zakelijke, rationele aspecten. De menselijke factor en verschillende bedrijfsculturen worden niet meegenomen en hierdoor bestaat het risico dat het fusieproces stokt, niet goed verloopt of zelfs mislukt. Een cultuuronderzoek, waarin wordt  onderzocht hoe beide bedrijfsculturen op elkaar kunnen aansluiten, vergroot de slaagkans van de fusie.

Vertrouwen versterken bij een fusie

Bij een fusie kan gedegen cultuuronderzoek – voorafgaand aan de te maken keuzes – bij werknemers het vertrouwen en gevoel van goed werkgeverschap versterken. Vaak zijn zij bang hun eigen cultuur te verliezen of hun eigenheid in te moeten leveren. Met een onderzoek naar de bedrijfscultuur laat u zien oog te hebben voor uw mensen en maakt u transparant waar kansen en mogelijke risico’s van de verschillende bedrijfsculturen liggen. Hiermee krijgt u handvatten om u te helpen bij oplopende spanningen, suboptimaal functioneren, ziekteverzuim en/of vertrek. Daarnaast vermindert u de kans dat de organisatie op een negatieve manier in het nieuws komt en beperkt u zo het risico van imagoschade.

Onderbouwde beslissingen door een cultuuronderzoek

Naast het creëren van vertrouwen, wilt u als manager bij een fusie ook goed onderbouwde beslissingen nemen, om de fusie succesvol te laten verlopen. Een cultuuronderzoek helpt u hierbij. Goede beslissingen en een geslaagde implementatie dragen bij aan een effectievere organisatie en bedrijfscultuur, en zorgen ervoor dat klanten de nieuwe organisatie herkennen als één geheel. Bovendien versterkt dit de geloofwaardigheid en het imago bij klanten en stakeholders.

Concrete stappen van het cultuuronderzoek

Een onderzoek naar verschillende bedrijfsculturen omvat de volgende concrete stappen:

  • Onderzoeksrapport: hierin duiden en objectiveren we de huidige bedrijfscultuur. Tevens inventariseren we de kansen en risico’s van de voorgenomen fusie – en van het niet doorgaan van de fusie.
  • Actieplan: we geven een overzicht van de maatregelen die genomen moeten worden om de bedrijfsculturen op elkaar aan te laten sluiten.
  • Begeleiding: we begeleiden de implementatie van het actieplan.
  • Communicatieadvies: we adviseren over de communicatie rondom de fusie en culturen, zowel intern richting medewerkers als extern richting klanten en andere stakeholders.

Onderzoek op maat

Een cultuuronderzoek is maatwerk, waarbij we rekening houden met gevoeligheden in de specifieke context van de voorgenomen of onderhanden fusie. Hierbij baseren we ons op gedegen onderzoek, aan de hand van een gevalideerde vragenlijst, die we zo nodig kunnen aanpassen aan uw vraag. Afhankelijk van de vraag en de situatie houden we soms ook (groeps)interviews.

Aan de slag!

Meer weten over de manier waarop een onderzoek naar verschillende bedrijfsculturen de slaagkans van uw fusie kan vergroten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.