Integriteitscan hoogheemraadschap


De waterschapsverkiezingen komen er weer aan. Daarna zullen er een groot aantal nieuwe waterschapsbestuurders aantreden. Het is sinds kort een wettelijke taak van de voorzitter van het waterschap (art. 94, lid 2, Waterschapswet1) om de kwaliteit en integriteit van bestuur en vertegenwoordiging te bevorderen. Maar hoe voorkomt u dat de achtergrond van een nieuwe ambtsdrager tot vraagtekens op het gebied van integriteit leidt? Berichtgeving over de integriteit van politieke ambtsdragers is immers aan de orde van de dag. Integriteit is typisch een onderwerp dat op de agenda komt als het al te laat is. Met de Berenschot integriteitstoets reduceert u het risico op onaangename verrassingen.

Discussies over integriteit schaden het vertrouwen dat burgers in de politiek hebben, leiden tot onrust en richten leed aan bij betrokkenen. Door gebrek aan informatie duren deze discussies vaak langer dan nodig. Bij de benoeming van (nieuwe) bestuurders dienen deze te worden voorkomen. Wij hebben daarom op basis van onze praktijkervaring en vanuit de vraag van een aantal waterschappen een integriteitstoets ontwikkeld. Berenschot heeft na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen met een vergelijkbaar instrument meer dan honderd kandidaat wethouders gescreend op integriteitsrisico’s.

Met de Berenschot integriteitstoets brengen we eventuele risico’s in kaart op het gebied van integriteit zoals: nevenfuncties, zakelijke betrekkingen of financiële belangen. Dit geeft meer houvast dan enkel het wettelijk voorgeschreven onderzoek van de geloofsbrieven. Ook wanneer een bestuurder al in functie is, wordt u in staat gesteld om op basis van feiten te reageren op eventuele vragen, waardoor slepende discussies over integriteit worden voorkomen. Hiermee wordt een integere uitoefening van het ambt bevorderd.

Aanpak

De Berenschot integriteitstoets bestaat uit zes stappen. Na het startgesprek (eventueel telefonisch) met de dijkgraaf, krijgen de (kandidaat) bestuurders de Berenschot I-vragenlijst toegestuurd. Deze elektronische vragenlijst is ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring in onderzoeken op het gebied van bestuurlijke integriteit. De vragenlijst voor de kandidaat richt zich primair op nevenfuncties, financiële E-09 BFSO belangen en risicovolle activiteiten. Op basis van deze input krijgt uw waterschap/hoogheemraadschap een informatie uitvraag op maat. Hiermee wordt inzicht verkregen in (financiële) belangen van het waterschap/hoogheemraadschap die raakvlakken kunnen hebben met die van de kandidaat. De verkregen informatie wordt aangevuld met de resultaten van een deskresearch van openbare bronnen.

Fasering integriteitsscan

Als laatste belangrijke stap van het onderzoek volgt een diepte interview van de kandidaat met een Berenschot expert om de verkregen informatie te duiden en van kleuring te voorzien, door te vragen op onduidelijkheden en geconstateerde risico’s door te spreken. Dit gesprek biedt ook voor de kandidaat inzicht in risico’s en handvatten om deze te beperken. De Berenschot rapportage bevat een overzicht van de verkregen informatie en inzicht in mogelijke risico’s voor de functievervulling op basis van deze informatie. Aan de kandidaat wordt gevraagd te verklaren dat de informatie juist en volledig is. In de praktijk kan een integriteitstoets worden ingezet voordat de benoeming plaatsvindt of daarna als start van het integriteitsbeleid van een nieuw (dagelijks) bestuur.

Wat weet u straks?

Na afronding van onze integriteitstoets heeft u inzicht in mogelijke risico’s en handvatten om hiermee om te gaan. De Berenschot integriteitstoets geeft inzicht in mogelijke risico’s en oplossingsrichtingen met betrekking tot:

  • Mogelijke onverenigbare betrekkingen;
  • Mogelijke onverenigbare nevenfuncties
  • Mogelijke financiële belangen die strijdig zijn met het belang van het waterschap/hoogheemraadschap;
  • Mogelijke andere activiteiten die strijdig zijn met de belangen van het waterschap/hoogheemraadschap;
  • Mogelijke activiteiten of financiële belangen van directe familieleden die strijdig zijn met de belangen van het waterschap/hoogheemraadschap.

Geïnteresseerde?

Berenschot heeft een team van zeer ervaren adviseurs, dat binnen tien dagen een integriteitsscan van de (kandidaat) wethouders kan afronden. Voor meer informatie of een prijsopgave kunt u contact opnemen met Ronald van der Mark of Isidoor van den Berk via 030-2916450 (secretariaat).


Inschrijven

Test