Integriteitsonderzoek – De feiten op een rij


Een incident kan ertoe leiden dat het functioneren van uw organisatie ineens onder een vergrootglas ligt. Bijvoorbeeld in geval van integriteitskwesties als het aannemen van gunsten of het voortrekken van een familielid bij indienstname. Maar ook bij het bevoordelen van een bedrijf bij een aanbesteding of subsidieverstrekking, of het meestemmen over zaken waar een college- of raadslid een belang bij heeft. In dat geval is het zaak de feitelijke gang van zaken in beeld te brengen door middel van objectief en zorgvuldig onderzoek. Wat is er gebeurd, in welke context en hoe verhouden de feiten zich tot een bepaald normenkader?

Maximale zorgvuldigheid


Berenschot ondersteunt u bij een dergelijk integriteitsonderzoek. We hebben ruime ervaring met onderzoeken naar het handelen van individuele wethouders, raadsleden, statenleden, gedeputeerden of (top) ambtenaren. Daarbij keken we onder meer naar vermeende belangenverstrengeling, bevoordeling, nepotisme, niet melden van nevenfuncties, lekken van informatie, meestemmen bij zaken waar enige betrokkenheid bij is en intimidatie. Meestal onder de vlag van Berenschot, soms in opdracht van een commissie van wijzen of deskundigencommissie. In deze vaak politiek gevoelige kwesties staan maximale zorgvuldigheid in procedures en omgang met betrokkenen voorop.

Eerdere opdrachtgevers: provincies Limburg, Drenthe en Zuid-Holland, de gemeenten Maasdriel, Heerlen, Helmond, Pijnacker-Nootdorp, Aalsmeer, Woerden, IJsselstein, Muiden, Opsterland, Leeuwarden, Enschede en Reusel-de Mierde en publieke organen als het COA, een Belastinginningskantoor en een Stadsbank.

Vergunning voor werkzaamheden op het gebied van integriteit


Integriteitsonderzoeken en integriteitstoetsen kunnen de persoonlijke levenssfeer raken en invloed hebben op de privacy. Conform de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) kunnen dit recherche werkzaamheden zijn. Hiervoor is een vergunning nodig. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft Berenschot deze vergunning verleend (POB nummer 1622) voor de periode 2017 - 2022.