Integriteitsonderzoek


Het kan u zomaar overkomen. Een incident of een vermoeden van een integriteitsschending. Een bestuurder zou het bedrijf van zijn partner hebben bevoordeeld, een ambtenaar maakt zich mogelijk schuldig aan financiële fraude of een directeur maakt wellicht misbruik van zijn positie. In dat geval is het aan u om de juiste stappen te zetten. Wij ondersteunen u bij het doorlopen van een zorgvuldig proces en bij het in kaart brengen en wegen van alle relevante feiten en omstandigheden.

Uiteenlopende incidenten

De incidenten binnen (semi)publieke organisaties zijn zeer divers van aard. Zo onderzochten we het handelen van wethouders, raadsleden, statenleden, gedeputeerden, ambtenaren en medewerkers in geval van vermeende belangenverstrengeling, bevoordeling, onheuse bejegening, machtsmisbruik, nepotisme, ongepaste relaties, identiteitsfraude, niet melden van nevenfuncties, lekken van informatie en financiële fraude. Meestal gebeurt dit onder de vlag van Berenschot, maar soms ook in opdracht van een commissie van wijzen, een deskundigencommissie of het Huis voor Klokkenluiders.

Gekwalificeerde partij

De afgelopen jaren hebben wij opdrachten uitgevoerd voor onder meer de provincies Limburg, Drenthe en Zuid-Holland, de gemeenten Maasdriel, Heerlen, Helmond, Pijnacker-Nootdorp, Aalsmeer, Woerden, IJsselstein, Muiden, Opsterland, Almere, Stichtse Vecht, Leeuwarden, Enschede, Reusel-de Mierden, Nijmegen, Baarle-Nassau, Bodegraven-Reeuwijk, ministeries, woningcorporaties, kennisinstellingen, zorginstellingen, gemeenschappelijke regelingen en uitvoeringsorganisaties.

Omdat integriteitsonderzoek de persoonlijke levenssfeer kan raken, is conform de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) een vergunning nodig voor uitvoering hiervan. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft Berenschot deze vergunning verleend (POB nummer 1622) voor de periode 2017-2022.

Meer informatie?

Is er binnen uw organisatie sprake van een incident of een vermoeden van een integriteitsschending? Neem dan contact op met Ronald van der Mark of Laurens Vellekoop. Zij vertellen u graag meer over het integriteitsonderzoek.