Integriteitstoets kandidaat-DB-leden


Als de waterschapsverkiezingen achter de rug zijn, wordt er weer een nieuw dagelijks bestuur geformeerd. Dit is hét moment om kandidaat-bestuurders te toetsen op eventuele risico’s als het gaat om integriteit. Met de integriteitstoets van Berenschot reduceert u de kans op onaangename verrassingen, vergroot u het integriteitsbewustzijn van kandidaten en biedt u het nieuwe dagelijks bestuur een solide basis.

Integriteitstoets - in zes stappen weet u meer

De integriteitstoets van Berenschot bestaat uit zes praktische stappen, die wij samen met u na de waterschapsverkiezingen doorlopen.

  1. Informatiebrief voor de kandidaat - door middel van een informatiebrief stellen wij de kandidaat op de hoogte van de integriteitstoets, de processtappen en wat er met de verzamelde informatie gebeurt.
  2. Elektronische vragenlijst voor de kandidaat - de kandidaat ontvangt een link naar een digitale vragenlijst. De vragen hebben onder meer betrekking op nevenfuncties, financiële belangen en risicovolle activiteiten.
  3. Openbaar bronnenonderzoek - Berenschot verricht openbaar bronnenonderzoek naar de achtergrond van de kandidaat. Hiervoor raadplegen we onder andere (sociale) media, Google en het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  4. Informatie-uitvraag bij het waterschap - op basis van alle tot dan toe verzamelde informatie doen we een informatie-uitvraag aan het waterschap. Deze uitvraag heeft betrekking op de aanwezigheid van financiële en beleidsmatige relaties tussen waterschap en activiteiten van de (familie van de) kandidaat.
  5. Diepte-interview met de kandidaat - twee adviseurs houden een diepte-interview met de kandidaat. Tijdens dit interview verhelderen we eventuele onduidelijkheden en bespreken we mogelijke risico’s. Ook stellen we tijdens dit gesprek (persoonlijke) vragen die zich niet in een vragenlijst laten vatten. Verder nemen we met de kandidaat eventuele dilemma’s door en adviseren we over het omgaan met risico’s en knelpunten.
  6. Rapportage - de rapportage van de integriteitstoets bevat een overzicht van de verkregen informatie en inzicht in de mogelijke risico’s en knelpunten in verband met het lidmaatschap van het dagelijks bestuur. Voordat we de rapportage aan de opdrachtgever aanbieden, leggen we deze ter wederhoor voor aan de kandidaat.

De integriteitstoets van Berenschot is een beproefde methode. In de afgelopen jaren werd de toets reeds bij acht waterschappen (waaronder Amstel Gooi en Vecht, Brabantse Delta en De Dommel) uitgevoerd, en tevens bij de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Holland. Verder is de toets na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen bij meer dan 300 kandidaat-wethouders ingezet in ruim 80 gemeenten.

Vergunning voor werkzaamheden rond integriteit

Integriteitsonderzoeken en integriteitstoetsen kunnen de persoonlijke levenssfeer raken en invloed hebben op de privacy. Conform de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) kunnen dit recherchewerkzaamheden zijn. Hiervoor is een vergunning nodig. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft Berenschot deze vergunning verleend (POB-nummer 1622) voor de periode 2017-2022.

Een vliegende start na de waterschapsverkiezingen?

Wilt u onaangename verrassingen na de waterschapsverkiezingen zo veel mogelijk uitsluiten en uw dagelijks bestuur een vliegende start geven? Neem dan contact op met Ronald van der Mark, 06 - 55 36 47 93. Hij vertelt u graag meer over de integriteitstoets voor kandidaat-DB-leden. Uiteraard kunt u ook eerst onze brochure downloaden (pdf, 406 kB).


"Berenschot heeft mij concrete handvatten gegeven zodat de kans om te struikelen over een integriteitskwestie veel kleiner zal zijn."

- Kandidaat-bestuurder