Integriteitstoets kandidaat-gedeputeerden


Als de provinciale statenverkiezingen achter de rug zijn, worden er weer nieuwe colleges geformeerd. Dit is hét moment om kandidaat-gedeputeerden te toetsen op eventuele risico’s als het gaat om integriteit. Met de integriteitstoets van Berenschot reduceert u de kans op onaangename verrassingen, vergroot u het integriteitsbewustzijn van kandidaten en biedt u het nieuwe college een solide basis.

Integriteitstoets - in zes stappen weet u meer

De integriteitstoets van Berenschot bestaat uit zes praktische stappen, die wij samen met u na de provinciale statenverkiezingen doorlopen.

  1. Informatiebrief voor de kandidaat - door middel van een informatiebrief stellen wij de kandidaat op de hoogte van de integriteitstoets, de processtappen en wat er met de verzamelde informatie gebeurt.
  2. Elektronische vragenlijst voor de kandidaat - de kandidaat ontvangt een link naar een digitale vragenlijst. De vragen hebben onder meer betrekking op nevenfuncties, financiële belangen en risicovolle activiteiten.
  3. Openbaar bronnenonderzoek - Berenschot verricht openbaar bronnenonderzoek naar de achtergrond van de kandidaat. Hiervoor raadplegen we onder andere (sociale) media, Google en het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  4. Informatie-uitvraag bij de provincie - op basis van alle tot dan toe verzamelde informatie doen we een informatie-uitvraag aan de provincie. Deze uitvraag heeft betrekking op de aanwezigheid van financiële en beleidsmatige relaties tussen provincie en activiteiten van de (familie van de) kandidaat.
  5. Diepte-interview met de kandidaat - twee adviseurs houden een diepte-interview met de kandidaat. Tijdens dit interview verhelderen we eventuele onduidelijkheden en bespreken we mogelijke risico’s. Ook stellen we tijdens dit gesprek (persoonlijke) vragen die zich niet in een vragenlijst laten vatten. Verder nemen we met de kandidaat eventuele dilemma’s door en adviseren we over het omgaan met risico’s en knelpunten.
  6. Rapportage - de rapportage van de integriteitstoets bevat een overzicht van de verkregen informatie en inzicht in de mogelijke risico’s en knelpunten in verband met het voorgenomen lidmaatschap van het college. Voordat we de rapportage aan de opdrachtgever aanbieden, leggen we deze ter wederhoor voor aan de kandidaat.

De integriteitstoets van Berenschot is een beproefde methode. In de afgelopen jaren werd de toets reeds bij de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Holland uitgevoerd en tevens bij acht waterschappen (waaronder Amstel Gooi en Vecht, Brabantse Delta en De Dommel). Verder is de toets na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen bij meer dan 300 kandidaat wethouders ingezet in ruim 80 gemeenten.

Vergunning voor werkzaamheden rond integriteit

Integriteitsonderzoeken en integriteitstoetsen kunnen de persoonlijke levenssfeer raken en invloed hebben op de privacy. Conform de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) kunnen dit recherchewerkzaamheden zijn. Hiervoor is een vergunning nodig. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft Berenschot deze vergunning verleend (POB-nummer 1622) voor de periode 2017-2022.

Een vliegende start na de provinciale statenverkiezingen?

Wilt u onaangename verrassingen na de provinciale statenverkiezingen zo veel mogelijk uitsluiten en uw college een vliegende start geven? Neem dan contact op met Ronald van der Mark, 06 - 55 36 47 93. Hij vertelt u graag meer over de integriteitstoets voor kandidaat-gedeputeerden. Uiteraard kunt u ook eerst onze brochure downloaden (pdf, 405 kB).


"Het gesprek met de Berenschot-adviseurs heeft mij nieuwe inzichten gegeven in hoe ik als bestuurder kan handelen"

Kandidaat-bestuurder