Integriteitstoets kandidaat-bestuurders


Discussies over integriteit schaden het vertrouwen van burgers in de politiek, leiden tot onrust en richten leed aan bij betrokkenen. Daarom is het zaak bij de benoeming van (nieuwe) bestuurders eventuele risico’s in kaart te brengen. Bijvoorbeeld op het gebied van nevenfuncties, zakelijke betrekkingen of financiële belangen.

Berenschot ontwikkelde hiervoor een integriteitstoets voor bestuurders van gemeenten, provincies, waterschappen en toezichthouders. Die biedt u houvast en stelt u in staat om op basis van feiten te reageren op eventuele vragen - ook wanneer een bestuurder al in functie is. Zo voorkomt u slepende discussies over integriteit en wordt een integere uitoefening van het ambt bevorderd.

De integriteitstoets bestaat uit vijf stappen:

  1. Elektronische vragenlijst voor de kandidaat.
  2. Deskresearch op basis van openbare bronnen.
  3. Nader onderzoek naar eventuele (financiële) belangen van uw organisatie die raakvlakken kunnen hebben met die van de kandidaat.
  4. Diepte-interview met de kandidaat om de verkregen informatie te duiden en van kleuring te voorzien. Verder de kandidaat inzicht bieden in risico’s en handvatten om deze te beperken, plus bespreken van fictieve cases om de bewustwording van de kandidaat te vergroten.
  5. Rapportage inclusief inzicht in mogelijke risico’s voor de functievervulling en adviezen hoe met deze risico’s om te gaan.

De integriteitstoets hebben we de afgelopen jaren onder meer ingezet bij de gemeenten Utrecht, Zaanstad, Roermond, Sint Anthonis, Hilversum, Alphen aan den Rijn, Weesp, Delft, Gouda, Lingewaard en Culemborg, de provincies Noord-Holland, Zeeland en Limburg, de waterschappen Vallei en Veluwe, Zuiderzeeland, Brabantse Delta, Drents Overijsselse Delta en toezichthoudende organen van een water- en afvalbedrijf.

Vergunning voor werkzaamheden op het gebied van integriteit


Integriteitsonderzoeken en integriteitstoetsen kunnen de persoonlijke levenssfeer raken en invloed hebben op de privacy. Conform de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) kunnen dit recherche werkzaamheden zijn. Hiervoor is een vergunning nodig. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft Berenschot deze vergunning verleend (POB nummer 1622) voor de periode 2017 - 2022.