Integriteitstoets


Staat u op het punt om een nieuwe bestuurder of toezichthouder te benoemen? Dan is dit hét moment om eventuele risico’s op het gebied van integriteit in kaart te brengen. Met de integriteitstoets van Berenschot reduceert u de kans op onaangename verrassingen, vergroot u het integriteitsbewustzijn van kandidaten en geeft u uw nieuwe bestuurder de perfecte start.

Praktisch en integraal

Aan de hand van de volgende zes praktische stappen toetsen we voor u de integriteit van de beoogde kandidaat.

  1. Informatiebrief voor de kandidaat. Door middel van een informatiebrief stellen wij de kandidaat op de hoogte van de integriteitstoets, de processtappen en wat er met de verzamelde informatie gebeurt. Ook verzoeken we de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag en een uitdraai van het BKR op te vragen.
  2. Elektronische vragenlijst voor de kandidaat. De kandidaat ontvangt een link naar een digitale vragenlijst, met het verzoek die in te vullen. De vragen hebben onder meer betrekking op nevenfuncties, financiële belangen en risicovolle activiteiten.
  3. Onderzoek openbare bronnen. Via openbare bronnen onderzoeken we de achtergrond van de kandidaat. Denk aan (sociale) media, Google en het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  4. Informatie-uitvraag bij de gemeente. Op basis van alle verzamelde gegevens vragen we informatie op bij de (toekomstig) werkgever. Dit betreft de aanwezigheid van financiële en beleidsmatige relaties tussen werkgever en activiteiten van de (familie/vrienden van de) kandidaat.
  5. Diepte-interview met de kandidaat. Twee Berenschot-adviseurs houden een diepte-interview met de kandidaat om eventuele onduidelijkheden en risico’s te bespreken. Ook stellen we (persoonlijke) vragen die zich niet in een vragenlijst laten vatten. Verder nemen we met de kandidaat dilemma’s door en adviseren we direct over het omgaan met risico’s en knelpunten.
  6. Rapportage. De rapportage van de integriteitstoets bevat een overzicht van de verkregen informatie, inzicht in de mogelijke risico’s en knelpunten in verband met het bestuurslidmaatschap en advies over hoe hiermee om te gaan. Voordat we de rapportage aan de opdrachtgever aanbieden, leggen we deze ter wederhoor voor aan de kandidaat.

Kies voor de ervaring!

De integriteitstoets van Berenschot is een beproefde methode. Als marktleider op dit gebied hebben we de toets inmiddels naar volle tevredenheid uitgevoerd bij meer dan tachtig gemeenten, vier provincies en tien waterschappen. Ook toetsen we steeds meer toezichthouders van bijvoorbeeld woningcorporaties, waterbedrijven en afvalbedrijven, en topambtenaren (zoals directeuren en fondsmanagers).

Omdat een integriteitstoets de persoonlijke levenssfeer van een kandidaat kan raken, is conform de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) een vergunning nodig voor uitvoering hiervan. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft Berenschot deze vergunning verleend (POB nummer 1622) voor de periode 2017-2022.

Meer informatie?

Wilt u meer inzicht in de achtergrond van uw nieuwe bestuurder of toezichthouder? Neem dan contact op met Ronald van der Mark of Laurens Vellekoop. Zij vertellen u graag meer over de integriteitstoets.