Roadmapping


Een roadmap versoepelt de ontwikkeling van een gedeelde kijk op de toekomst en helpt bij het structureren van een innovatieproces. Gewoonlijk worden eerst een of meer toekomstbeelden opgesteld om vervolgens terug te blikken: wat moet wanneer gebeuren om tot het juiste eindresultaat te komen? Een dergelijke agenda geeft inzicht in manieren om te verbeteren en te vernieuwen. Een roadmap beschrijft de kansen en bedreigingen van een bepaald product, dienst of technologie, de technologische, economische en organisatorische eisen, de verschillende (huidige en toekomstige) toepassingsmogelijkheden en de kritische succesfactoren.

Diensten

Berenschot beschikt over jarenlange ervaring met het opzetten en uitvoeren van roadmaps. Wij assisteren bedrijven en overheden met het opstellen van een gestructureerde langetermijnagenda waarin stapsgewijs wordt toegewerkt naar een einddoel.

Meer weten over de mogelijkheden voor een roadmap binnen uw organisatie of sector? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Klantcases

  • Elektrificatie in de procesindustrie: Berenschot heeft onlangs samen met publieke en private partijen een routekaart opgesteld voor elektrificatie in de Nederlandse procesindustrie. Deze routekaart geeft onder meer een overzicht van kansrijke technologische opties, bijbehorende knelpunten, inzicht in de tijdsafhankelijkheid van de belangrijkste marktdrivers, resulterende opties en ontwikkelingsbehoeften en aanbevelingen voor toekomstig beleid.
  • Routekaart zuivel 2030: Berenschot heeft een nationale routekaart opgesteld voor energiebesparingen in de gehele zuivelindustrie. Om realisatie te garanderen, organiseerden we ruim driehonderd gesprekken tussen zuivelfabrikanten en ontwikkelaars. Doel was doorbraken te forceren op het gebied van windenergie, zonne-energie en biovergisting. Dit leidde tot ruim zeventig matches en vervolgtrajecten.
  • Roadmap BIPV: Berenschot begeleidt de meest innovatieve solarbedrijven van Nederland. Op basis van technologische en economische ontwikkelingen formuleerden we een roadmap voor de solarsector. Verder bouwen we consortia van private bedrijven, publieke partijen en kenniscentra om kennis naar innovatieve producten te transformeren.
  • Roadmap recycling houten verpakkingen: Berenschot heeft in samenwerking met deskundigen een roadmap voor Nedvang ontwikkeld. Daarin is onderzocht hoe hout in meer recyclingtoepassingen in te zetten is.