Trainingen aan raden en organisaties


Vaak voelen gemeenteraden dat van hen een andere rol gevraagd wordt, maar weten ze niet wat die rol zou moeten zijn en hoe ze die rol precies moeten pakken. Ook leven er vaak verschillende, niet uitgesproken ideeën bij raadsleden over de ideale rolopvatting van de overheid en henzelf.

Participatief werken in de gemeenteraad

Participatief werken vraagt van raden en organisaties aanpassingen in hun (werk)patronen …

Wij concluderen in ons boek Pionieren in participatieland dat de recente heropleving van participatief werken de rol van de organisatie verandert. En dat de rol van de gemeenteraad het meest onder druk staat. Ambtenaren zitten weliswaar dichter op de praktijk, maar kennen vaak een langere werkhistorie en ingesleten patronen. Ze zijn getraind op het belang van regels en niet in het opzoeken van de ruimte tussen die regels.

… en training helpt daarbij om nieuwe inzichten op te doen, een gedeelde taal te ontwikkelen en handreikingen te ontvangen voor anders werken

Wij bieden trainingen en verdiepingsbijeenkomsten aan waarin we met raden en organisaties aan de slag gaan om meer helderheid te scheppen over rollen, gedeelde beelden en mogelijke houvasten voor acties.

Het programma is vanzelfsprekend op maat voor uw situatie en zo veel mogelijk gebaseerd op concrete casuïstiek uit uw gemeente. Dit vraagt in de voorbereiding ook iets van u! Wij gaan als volgt te werk:

  • Creëren van inzicht in de vraagstukken die participatief werken met zich meebrengt, vaak aan de hand van het gezamenlijk terugkijken naar één of twee recente praktijkervaringen van deelnemers.
  • Delen van en reflecteren op elkaars opvattingen en beelden. Bij gemeenteraadsleden heeft dit soms ook een meer politiek-ideologische insteek. Bij ambtenaren houden we het praktisch en gaat het vooral om het zo veel mogelijk bij elkaar brengen van gedachtelijnen. Deelname van leidinggevenden én praktijkmensen bevordert de effectiviteit van de training.
  • Aanreiken van concrete handelingsperspectieven. Bij gemeenteraadsleden concentreert zich dit op hoe zij hun eigen rol succesvol vorm kunnen geven en gezamenlijk slim kunnen kiezen en wisselen tussen rollen als kadersteller, (mee)beslisser, facilitator, handhaver, etc. Bij ambtenaren ligt de focus op hun rol bij initiatieven uit de samenleving (aanpassing aan de beleefwereld van initiatieven) én op communicatie, informatie, de eigen interne organisatie en stakeholdermanagement.

Inzichten uit het boek Pionieren in participatieland leren dat in trainingen aandacht moet zijn voor vijf aspecten:

  • Communicatie – hoe ga je om met de gemeenschap: taal, benaderbaarheid en transparantie.
  • Organisatie – ambtenaren meer vrijheid en ruimte geven om ‘deals’ te maken met gemeenschap, creatiever denken, omgaan met de spanning tussen regels en ruimte.
  • Informatie – voor succesvol participatief werken moet de informatiehuishouding van de gemeente op orde zijn. Daarnaast heeft de gemeente een informatieverstrekkende rol.
  • Stakeholdermanagement – het speelveld rondom vraagstukken goed in kaart brengen, verwachtingenmanagement, relatiebeheer, ambassadeurs mobiliseren.
  • Leren – participatief werken is voor vele stakeholders een nieuwe ervaring. De gemeente is bij uitstek in de positie om zo’n leerproces vorm te geven.

Meer weten?

Wilt u ook graag met uw gemeenteraad of organisatie aan de slag met participatief werken? En daarin uw meerwaarde en vaardigheden vergroten? Neem dan contact op met één van onze adviseurs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Roeland Stolk of Frederik van Dalfsen