Projectaudits en -doorlichting


Als verantwoordelijke voor een omvangrijk project met ICT als belangrijk onderdeel, wilt u grip houden en resultaat boeken. In de visie van Berenschot is daarvoor nodig dat het project op gezette tijden vanuit een onafhankelijke positie wordt gepeild. O.a. gemeenten, provincies, departementen, grote uitvoeringsorganisaties en ondernemingen hebben reeds ervaren hoe een projectaudit of -doorlichting kan helpen om projecten succesvol te realiseren.

Regelmatig uw project doorlichten is in het bijzonder van belang bij grote ICT-projecten met een duidelijk afbreukrisico, zoals bijvoorbeeld het geval is bij zaakgericht werken, grote systemen rond het primaire proces en ERP. Projecten waarbij het niet voldoen aan verwachtingen of budgetoverschrijdingen niet mag voorkomen. Berenschot kan, als onafhankelijke partij, u helpen om grip te krijgen op deze projecten via projectaudits en de Berenschot Projectmonitor.

De Berenschot Projectmonitor

De Berenschot Projectmonitor informeert bestuurders, directeuren en projectleiding onafhankelijk en periodiek over de status van een project, zodat u tijdig maatregelen kunnen treffen. De projectmonitor heeft elementen van een projectaudit. In tegenstelling tot een audit kijken we echter niet primair naar rechtmatigheid achteraf, maar tijdens het project naar risico's, projectbeheersing, projectnut en -acceptatie. De monitor is een structureel instrument en vormt een onderdeel van de wijze waarop uw organisatie ICT-projecten uitvoert. De opzet van de monitor is doelgericht dankzij een standaardlijst met aandachtspunten, waarbij de focus van de monitor aangepast kan worden aan uw behoeften en de fase van het project. Wij kijken naar zowel de harde kant van het project (tijd, kosten, doelstellingen) als de zachte kant van het project (change management, acceptatie).

Met de Berenschot Projectmonitor heeft u:

  • Grip op uw project: door de inzet gedurende het project voorafgaand aan belangrijke mijlpalen, kunnen wij projectleiders helpen risico's te elimineren door in een vroeg stadium te wijzen op verbeterpunten.
  • Lerend effect voor uw organisatie: de Projectmonitor levert direct toepasbare aanbevelingen op zodat uw medewerkers direct de resultaten kunnen toepassen in de praktijk.
  • Inzage in project op diverse niveaus: de Projectmonitor rapporteert aan de projectleider, de opdrachtgever en indien gewenst op bestuurlijk niveau, elk met de voor hen relevante informatie.
  • Inzage in de zachte kant van het project: in de Projectmonitor besteden we expliciet aandacht aan de mate van inbedding in de organisatie en acceptatie door gebruikers.

ICT-audit

Wat is de actuele status van uw projecten? Wilt u meer zekerheid over de investeringen die u heeft gedaan? Hebben eerdere pogingen niet tot de gewenste grip op uw projecten geleid?

Dan heeft Berenschot een praktische aanpak om u als verantwoordelijke bestuurder meer grip te geven op deze projecten. Wij werken projectmanagementmethode onafhankelijk, maar sluiten aan op de ‘best practices' zoals die zijn vastgelegd in bijvoorbeeld Prince II, IPMA en OGC Gateway Review. Onze adviseurs zijn zelf ervaren, getrainde en gecertificeerde projectmanagers op het gebied van dergelijke methodes en hebben altijd een ruime kennis van het IT-inhoudelijke aspect.

Nieuws

Er zijn helaas geen resultaten.

Adviseurs