Samenwerking en innovatie in de publieke sector


Als publieke bestuurder of manager staat u voor ingewikkelde en uitdagende vraagstukken. In rap tempo komen nieuwe oplossingen beschikbaar, waarbij samenwerking en innovatie centraal staan. Berenschot helpt u bij het ontwikkelen van concrete resultaten.

Samenwerking in arrangementen

Verhogen van de uitstroom naar werk. Gezamenlijke automatisering door verschillende gemeenten. Stappen zetten in de energietransitie. Steeds vaker is samenwerking tussen meerdere organisaties nodig om deze en andere vraagstukken op te lossen. Dat blijkt uit twee trends:

  1. Vernetwerking van verantwoordelijkheden. Vele partijen zijn (deels) verantwoordelijk en werken vanuit verschillende wensen, belangen en emoties. Betrokkenen moeten met elkaar relevante vraagstukken en verstandige oplossingen verkennen.
  2. Verknoping van ingewikkelde vraagstukken.Weinig vraagstukken staan meer op zichzelf. Dus moeten partijen voortdurend bepalen vanuit welke invalshoek het vraagstuk het beste te benaderen is.

Werkende en gedragen resultaten komen dus tot stand tussen organisaties: in samenwerkingen, in netwerken en in stelsels. Berenschot helpt u effectieve arrangementen te organiseren.

Innovatie in tijden van verandering

Digitalisering, informatisering en robotisering geven overheden meer zicht op de effecten van hun eigen handelen en op de wensen van hun burgers. Innovaties op dit vlak vormen evenzeer een samenwerkingsvraagstuk. De discussie over techniek en waarden vergt een gedeelde visie op relevante problemen en verstandige oplossingen.

Vraagstukken rond samenwerking en innovatie

Berenschot brengt betrokkenen in de publieke sector bijeen om te komen tot samenwerking en innovatie. We richten ons daarbij op de volgende vraagstukken:

  1. Gemeentelijke fusies. Veel organisaties staan in het kader van hun bestuurlijke toekomst voor de vraag of schaalvergroting verstandig is.
  2. Samenwerkingsverbanden vergen een goede inhoudelijke agenda, een effectieve governance en een passende vorm.
  3. Stelselsturing. Overheden moeten zorgen dat het stelsel werkt en resultaat boeken. Dat betekent regels en incentives inrichten, succesvolle coalities vormen en gezamenlijk leren faciliteren.
  4. Datagedreven sturing. Datagedreven sturing vereist dat mensen uit verschillende disciplines samen werken aan concrete innovaties.

Meer weten?

Bent u op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen om tot innovatie te komen en wilt u weten wat Berenschot voor u kan betekenen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Of download de brochure. (pdf, 5,2 MB)

Pijlers

Stelselsturing

Stelselsturing

Gezamenlijk werken aan resultaten

Regionale samenwerking

Regionale samenwerking

Oplossingen voor complexe opgaven

Gemeentelijke fusies

Gemeentelijke fusies

Oriëntatie op uw bestuurlijke toekomst

Datagedreven sturing

Datagedreven sturing

Innoveren en kosten besparen

Arrangeren naar publieke meerwaarde

Nieuws

Er zijn helaas geen resultaten.

Adviseurs