Beschouwen


Zicht op het functioneren van samenwerking en regio

Het arrangement is beklonken en belandt nu in de fase van reguliere werking. Nu moeten de partners de gewenste publieke meerwaarde ook echt gaan waarmaken. Werpt de samenwerking de verwachte vruchten af? Kan de samenwerking nog effectiever en efficiënter functioneren? Bent u en andere stakeholders tevreden over de mogelijkheden tot sturing en controle? En is samenwerking inderdaad de meest geschikte manier om uw doelen te realiseren?

Een samenwerkingsverband is continu in beweging en vergt voortdurend onderhoud - en zo nu dan zelfs een verbouwing. Daarvoor is zicht nodig op het functioneren van een samenwerkingsverband. Deze zijn vaak wisselend van samenstelling, omvang en belang, maar de doelen zijn inhoudelijk met elkaar verbonden. Met de decentralisaties binnen het sociaal domein en de nieuwe Omgevingswet wordt het steeds belangrijker integraal beleid te maken en verschillende beleidsterreinen en samenwerkingen met elkaar te verbinden. Dit vraagt om een visie op wat u in en met de regio wilt bereiken.

Optimalisatie van de prestaties

Berenschot brengt het functioneren van een samenwerkingsverband in beeld. Dat doen we in opdracht van samenwerkingsverbanden, colleges, raden en rekenkamers. Daarbij kijken we naar doelmatigheid, effectiviteit, verhouding tussen samenwerking en deelnemers, en de rollen die de verschillende deelnemers vervullen (opdrachtnemer – opdrachtgever, uitvoerder – controleur).

Daarnaast denken wij mee over optimalisatie van de prestaties van een samenwerkingsverband. Uiteraard ten aanzien van de effectiviteit en efficiëntie. Maar ook aangaande de verantwoordingsrelatie tussen samenwerkingsverband en deelnemers, hoe betrokken actoren hun rol vervullen, de juridische vorm en de governancestructuur van de samenwerking.

Verder ondersteunen we u bij het formuleren van een regionale visie en het vertalen hiervan in een regionale agenda. Zodat u beleid kunt maken en actief kunt sturen op uw rol in de regio in plaats van alleen te reageren op regionale ontwikkelingen. Daarnaast maken we inzichtelijk welke stappen en structuren op organisatie- en bestuursniveau vereist zijn om de agenda tot een succes te maken.

Recente opdrachten

  • Workshops Grip op Regionale Samenwerking en Verbonden Partijen
  • Evaluatie samenwerking West- Friese gemeenten op sociaal domein
  • Onderzoek naar ontwikkeling datagedreven sturing gemeente Utrecht
  • Onderzoek naar netwerkvorming op het sociaal domein