Medezeggenschapsdialoog


Hoe kan de OR snel op strategisch niveau meepraten? Hoe voorkomen OR en bestuurders dat bedrijfsbelang personeelsbelang lijnrecht tegenover elkaar komen te staan? Hoe kan zo'n advies- en instemmingstraject sneller?

Krijgt u binnenkort te maken met een verandering in de organisatie waarvoor de OndernemingsRaad advies of instemming moet geven? Dan moet u zich ongetwijfeld buigen over complexe strategische plannen en rapporten. En deze beoordelen. En het hele traject voor advisering of instemming conform de WOR doorlopen. Geen gemakkelijke taak!
Bovendien kunnen OR en Bestuurder lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Terwijl u een belangrijk gezamenlijk belang heeft: de continuïteit en groei van de organisatie.

Gezamenlijke aanpak

Berenschot gelooft sterk in dit gezamenlijk belang en in een gezamenlijke aanpak tussen OR en bestuurders: de BerenschotMedezeggenschapsDialoog®. De ervaring leert dat samen optrekken veel efficiënter is dan elkaars plannen bestrijden. Elke verandering in de organisatie, zoals reorganisatie, fusie of herindeling van units, is op zich al een ingrijpend proces. Daar hoeft niet nog een conflict tussen OR en bestuurders bovenop.

Met de Medezeggenschapsdialoog wordt OR vroegtijdig betrokken bij de plannen van bestuurders. Het voordeel voor de ondernemingsraad is een tijdige en soms ook grotere invloed op de strategische keuzes van de organisatie. De voordelen voor de bestuurder zijn grotere betrokkenheid van ondernemingsraad en medewerkers bij de plannen.
Het gezamenlijk voordeel is tijdwinst: doordat OR en bestuurders van elkaars intenties, uitgangspunten en zorgpunten weten, kunnen beiden makkelijker elkaars belangen respecteren. Het inzetten van de Medezeggenschapsdialoog resulteert zo vaak in kwalitatief betere plannen en afspraken. Dit op basis van open agenda's. En vertrouwen tussen bestuurders en ondernemingsraad.

De MedezeggenschapsDialoog start voorafgaand aan adviestraject en kent 5 fasen: planvorming, adviesaanvraag, advisering, besluitvorming en implementatie.

Medezeggenschapsialoog

Planontwikkeling met een meetlat

Tijdens de fase van planontwikkeling werken bestuurder en ondernemingsraad met een meetlat. Daarin staan alle belangrijke aspecten van de voorgenomen verandering. Overeenstemming over de relevantie van elk aspect is een voorwaarde voor een goede dialoog. De visie en ambitie van de bestuurder alsook de uitgangspunten van de OR maken steevast deel uit van de aspecten op deze meetlat.

Navigator als leidraad voor implementatie

Voor de implementatiefase is een leidraad, de Navigator, ontwikkeld. Daarin staan alle besluiten van het strategisch plan en het implementatieplan. Op basis van de Navigator weten alle betrokken belanghebbenden zodoende exact welke besluiten er zijn genomen welke speelruimte er is per onderwerp. Vooraf worden meetpunten bepaald om de uitvoering van het besluit te monitoren. Aan de hand van de kritische prestatie-indicatoren wordt uiteindelijk vastgesteld of de beoogde doelstellingen ook daadwerkelijk zijn behaald.